Leveringen - 193500-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Brzeg: Medische apparatuur

2019/S 081-193500

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 052-118951)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Brzeskie Centrum Medyczne
ul. Mossora 1
Brzeg
49-301
Polen
Contactpersoon: Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu
Telefoon: +48 774446666
E-mail: biuro@doradztwo-przetargi.pl
Fax: +48 774446522
NUTS-code: PL52

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa specjalistycznej aparatury w ramach projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”

Referentienummer: PN/UE/14/V/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pełna nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznej aparatury w ramach projektu „Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury (dalej zwanej „aparaturą”), przeznaczonego na wyposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, funkcjonujących w Brzeskim Centrum Medycznym SPZOZ w Brzegu. Zamówienie obejmuje również montaż i przeszkolenie personelu Zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamówienie udzielane jest w częściach. Zamówienie obejmuje:

a) parawan przeciw promieniom RTG – 1 szt.

b) aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu oferty – załączniku nr 1 do SIWZ.

Procedura składania oferty w wersji elektronicznej została opisana w SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 052-118951

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert; Miejsce:
In plaats van:

Brzeskie Centrum Medyczne SP ZOZ, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, I piętro (główne wejście), Administracja, pokój nr 4, POLSKA.

Te lezen:

Dział Zamówień Publicznych, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn (pokój nr 3), POLSKA

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:20
Te lezen:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: