Leveringen - 193504-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Torhout: Elektriciteit

2019/S 081-193504

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-185756)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Koopkoepel
Torhout
België
Contactpersoon: Koen Viaene
Telefoon: +32 50745624
E-mail: koen@koopkoepel.be
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.koopkoepel.be

Adres van het kopersprofiel: https://www.koopkoepel.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor aankoop van 100 % groene elektriciteit voor zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Referentienummer: 2019-252-ELG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor aankoop van 100 % groene elektriciteit voor zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-185756

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De F14 werd aangemaakt omdat dit dossier niet geactiveerd werd op eTendering, wij verwijzen u door naar het dossier https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preUpdateDossier.do?&noticeId=339359