Leveringen - 193506-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-La Courneuve: Handgereedschappen

2019/S 081-193506

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-185761)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de La Courneuve
Postadres: avenue de la République
Plaats: La Courneuve
NUTS-code: FR106
Postcode: 93120
Land: Frankrijk
E-mail: marches.publics@ville-la-courneuve.fr
Telefoon: +33 171896677

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-la-courneuve.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=agent.AccueilAgentAuthentifieSocleinterne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures de matériel et d'outillage pour les travaux d'entretien de bâtiments communaux

Referentienummer: 2019-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44316400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent accord-cadre concerne la fourniture de matériel et d'outillage pour les travaux d'entretien de bâtiments communaux.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-185761

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Valeur estimée
In plaats van:

Valeur estimée: 12,50 EUR.

Te lezen:

Valeur estimée: 12 500 EUR.

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Valeur estimée
In plaats van:

Valeur estimée: 25,00 EUR HT.

Te lezen:

Valeur estimée: 25 000 EUR HT.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: