Leveringen - 193510-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Servers

2019/S 081-193510

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 053-121266)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ethniko Diktyo Ereynas kai Technologias - E.D.E.T. A.E.
Leoforos Kifisias 7
Athina
115 23
Griekenland
Contactpersoon: Despoina Michoy
Telefoon: +30 2107474274
E-mail: info@grnet.gr
Fax: +30 2107474490
NUTS-code: EL303

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.grnet.gr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη ανοικτού, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε 2 τμήματα, για τη σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού, στο πλαίσιο τού έργου «Elixir – Εξοπλισμός Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.».

Referentienummer: 2757/13-03-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) και υποστήριξη τής παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικής, αποθηκευτικής και δικτυακής υποδομής, και υπηρεσιών Cloud, στο πλαίσιο τής υλοποίησης του έργου: «Elixir – Εξοπλισμός Ε.Δ.Ε.Τ.». Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 053-121266

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
In plaats van:
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Όπως τεύχος διακήρυξης.