Leveringen - 193511-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Toruń: Vuilniswagens

2019/S 081-193511

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 062-143558)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159
Toruń
87-100
Polen
Contactpersoon: Rafał Cwaliński
Telefoon: +48 566398144
E-mail: sekretariat@mpo.torun.pl
Fax: +48 566398120
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mpo.torun.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa pojazdów z zabudową śmieciarki i urządzeniem hakowym

Referentienummer: DS/ZP-05/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144511
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych, w podziale na części:

Część I – Dostawa 4 fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych o zabudowie bezpylnej o dmc. 26 Mg;

Część II – Dostawa 2 fabrycznie nowych pojazdów ciężarowych o dmc. 18 Mg z urządzeniem hakowym (dźwignikiem tłokowym).

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 062-143558

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki owarcia ofert
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: