Leveringen - 193513-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reclamemateriaal

2019/S 081-193513

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 059-135883)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
WRO.WOP.260.2.2019
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Mróz
Telefoon: +48 797604718
E-mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
Fax: +48 713579097
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kowr.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bip.kowr.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa artykułów reklamowo-promocyjnych

Referentienummer: WRO.WOP.260.2.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22462000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjno-reklamowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (przedmioty).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-135883

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: