Leveringen - 193515-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Speciale voertuigen

2019/S 081-193515

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 059-135896)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
ul. J. Ostroroga 35
Warszawa
01-163
Polen
Contactpersoon: Sekretarz komisji przetargowej
E-mail: ozzw.szp@ron.mil.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ozzw.wp.mil.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa samochodów interwencyjnych w latach 2019-2021 na potrzeby Żandarmerii Wojskowej

Referentienummer: RZP/07/PN/S/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów interwencyjnych w latach 2019-2021 na potrzeby Żandarmerii Wojskowej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-135896

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: