Leveringen - 193516-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Gammacamera's

2019/S 081-193516

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 019-040405)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Kraków
31-501
Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Telefoon: +48 124247046
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.su.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatów SPECT-CT (2 sztuki) przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń

Referentienummer: NSSU.DFP.271.38.2018.LS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111620
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów SPECT-CT (2 sztuki) przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń.

W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy uwzględnić dostawę sprzętu do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim oraz instalację, szkolenie i uruchomienie aparatu wraz z pracami adaptacyjnymi w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 019-040405

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: