Leveringen - 193531-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Microscopen

2019/S 081-193531

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-154019)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
68378041
Vídeňská 1083
Praha 4
140 00
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Barbora Skalle
Telefoon: +420 60883584
E-mail: skalle@tenderpoint.cz
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uem.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ustav-experimentalni-mediciny-av-cr-v-v-i

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka invertovaného skenovacího konfokálního mikroskopu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38510000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu top-end invertovaného skenovacího konfokálního mikroskopu s inkubátorem pro kontinuální kontrolu teploty a atmosféry během snímání, optimalizovaného pro multi-user využití.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-154019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: