Leveringen - 193532-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Liften

2019/S 081-193532

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 058-133247)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
00064173
Šrobárova 1150/50
Praha 10
100 34
Tsjechië
Contactpersoon: Radek Lebduška
Telefoon: +420 267162927
E-mail: radek.lebduska@fnkv.cz
Fax: +420 267312664
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fnkv.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNKV

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů) formou výměny v letech 2019–2020 včetně zajištění servisu

Referentienummer: 2019_005_00_00
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42416100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (dále jen „výtahy“), z toho 3 kusy lůžkových výtahů a 3 kusy osobních výtahů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 7 (viz projektová dokumentace včetně výkazů výměr) zadávací dokumentace. Dodávky nových výtahů budou realizovány v letech 2019–2020 v souladu s přílohou č. 2 zadávací dokumentace a v termínech podle harmonogramu uvedeném v příloze č. 3 k zadávací dokumentaci, přičemž montáž dodaných výtahů bude provedena formou výměny za stávající zdvihací zařízení v souladu s projektovou dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zajištění pravidelného a komplexního servisu po dobu 5 let dle specifikace a pravidel uvedených v příloze č. 4a a 4b zadávací dokumentace. Pravidelný servis výtahů bude zajišťován za účelem jejich udržování v technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti.

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-133247

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vzhledem k tomu, že povaha změny zadávací dokumentace na základě uveřejněné odpovědi zadavatele může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 3 zákona do 28.5.2019, 12:00 hod.