Leveringen - 193538-2019

25/04/2019    S81

Polska-Rzeszów: Naftowe paliwa lotnicze

2019/S 081-193538

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 066-153954)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Rzeszowska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001749-8030
Adres pocztowy: al. Powstańców Warszawy 12
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Orzech
E-mail: dorzech@prz.edu.pl
Tel.: +48 177432175
Faks: +48 177432175

Adresy internetowe:

Główny adres: www.prz.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz.

Numer referencyjny: NA/P/90/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09131100 Naftowe paliwa lotnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL na okres 12 miesięcy dla OKL PRz. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 066-153954

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 04/07/2019
Powinno być:
Data: 05/07/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: