Leveringen - 193544-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Boekarest: Reagentia voor bloedanalyse

2019/S 081-193544

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 060-138446)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”
Nationaal identificatienummer: 4203881
Postadres: Str. Pantelimon nr. 340–342
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 021659
Land: Roemenië
Contactpersoon: Iuliana Ghiță
E-mail: achizitii_sfpantelimon@yahoo.com
Telefoon: +40 2554090
Fax: +40 212554025
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.urgentapantelimon.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare reactivi

Referentienummer: 6827
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 060-138446

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor:
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Te lezen:
Datum: 03/06/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: