Leveringen - 193549-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Gliwice: Medische verbruiksartikelen

2019/S 081-193549

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 058-133329)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice
44-101
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
NUTS-code: PL229

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.io.gliwice.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Referentienummer: DO/DZ-381-1-19/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa opatrunków, rękawic medycznych, fartuchów oraz obłożeń dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 31 odrębnych zadań.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w formularzach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załączniki nr 2.001–2.031 do SIWZ

b) Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

3. W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający żąda złożenia bezpłatnych próbek w asortymencie i ilościach wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Próbki muszą być zgodne z asortymentem zaoferowanym w specyfikacji asortymentowo cenowej.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-133329

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 27/06/2019
Te lezen:
Datum: 05/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 07/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: