Leveringen - 193553-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Bischheim: Kantoormeubilair

2019/S 081-193553

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-153769)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ville de Bischheim
37 route de Bischwiller
Bischheim
67800
Frankrijk
Contactpersoon: https://alsacemarchespublics.eu
Telefoon: +33 388208383
E-mail: mp@ville-bischheim.fr
Fax: +33 388621305
NUTS-code: FRF1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-bischheim.fr

Adres van het kopersprofiel: https://alsacemarchespublics.eu

I.1)Naam en adressen
Ville de Bischheim
37 route de Bischwiller
Bischheim
67800
Frankrijk
Contactpersoon: https://alsacemarchespublics.eu
Telefoon: +33 388208383
E-mail: mp@ville-bischheim.fr
Fax: +33 388621305
NUTS-code: FRF1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ville-bischheim.fr

Adres van het kopersprofiel: https://alsacemarchespublics.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, livraison et installation de mobiliers dans le cadre de l'extension et la réhabilitation de l'Hôtel de Ville de Bischheim

Referentienummer: Marché no 2017-12 Lot 24
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, livraison et installation de mobilier.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153769

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: