Leveringen - 193555-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Offenbach am Main: Veiligheidsvesten

2019/S 081-193555

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 067-156564)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung
Friedrichsring 35
Offenbach am Main
63069
Duitsland
Telefoon: +49 228303-16483
E-mail: DIB333-psa.GZD@zoll.bund.de
Fax: +49 228303-99324
NUTS-code: DE713

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.evergabe-online.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rettungswesten mit Zubehör

Referentienummer: 333-2019-0099
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113430
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung über die Lieferung von ohnmachtssicheren, vollautomatisch aufblasbaren Rettungswesten nach DIN EN ISO 12402-2 mit 290 Newton Mindestauftrieb, für die Berufsschifffahrt und Arbeitssicherheit.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-156564

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: