Leveringen - 193558-2019

25/04/2019    S81    Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Poznań: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2019/S 081-193558

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Długa 1/2
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 61-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Kowalska
E-mail: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Tel.: +48 618549088
Faks: +48 618549088

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.skpp.edu.pl/przetargi.html

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii

II.1.2)Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Pozaustrojowa pompa do wspomagania serca, kompatybilna z jednostką napędową (sterownikiem) POLPDU-401, będącą w posiadaniu Zamawiającego.

Ilość: 50 szt.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 548 888.88 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Pozaustrojowa pompa do wspomagania serca, kompatybilna z jednostką napędową (sterownikiem) POLPDU-401, będącą w posiadaniu Zamawiającego.

Ilość: 50 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Faktyczne:

W prowadzonym uprzednio postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii - nie wpłynęła żadna oferta. Numer postępowania: EZP /36/19/

Prawne:

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Z uwagi na wartość zamówienia unieważnionego z powodu braku oferty na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 Pzp, postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: F.R.K. Intra Cordis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Henryka Sienkiewicza
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
E-mail: intra@frk.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 1 548 888.88 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 548 888.88 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.2.1.) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji - to data podjęcia decyzji o udzieleniu zamówienia i wszczęcia postępowania a nie data zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

V.2.3.) Nazwa i adres Wykonawcy/koncesjonariusza

Zamawiający uzyska wiedzę o wielkości przedsiębiorstwa Wykonawcy w momencie złożenia JEDZ przez Wykonawcę.

V. 2.4.) Informacja na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Podana wartość jest wartością szacunkową zamówienia a nie wartością udzielonego zamówienia (do udzielenie zamówienia jeszcze nie doszło).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2019