Diensten - 193570-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Vilanova i la Geltrú: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 081-193570

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mancomunitat Penedès Garraf
P0800008E
Avenida Cubelles, 88, 1 R
Vilanova i la Geltrú
08800
Spanje
Contactpersoon: Técnico de contratación
Telefoon: +34 938100698
E-mail: contractacio@mancomunitat.cat
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mancomunitat.cat

Adres van het kopersprofiel: http://www.mancomunitat.cat/perfil.asp

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Competencias delegadas por los Ayuntamientos

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de recogida, carga y transporte de residuos municipales y servicios de limpieza

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2019

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019