Diensten - 193573-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Roemenië-Timișoara: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

2019/S 081-193573

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
Roemenië
Contactpersoon: Adam Bianca
Telefoon: +40 256408478
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
NUTS-code: RO424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariatm.ro

Adres van het kopersprofiel: www.primariatm.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii pentru investiţia „DALI + PT reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei nr. 7, Timişoara”

Referentienummer: 14756536_2019_PAAPD1077143
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In baza contractelor vor fi prestate servicii de proiectare si asietenta tehnica din partea proiectantului pentru investiţia „DALI + PT reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei nr. 7, Timişoara” si servicii de verificare a proiectului pentru investiţia mai sus mentionata, pe 2 loturi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 937.50 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 – Servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul „DALI + PT reabilitare imobil Cinematograf Timiș, Piața Victoriei nr. 7, Timișoara”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71328000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cinematograf Timis, Piata Victoriei nr. 7, Timisoara.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In baza contractului vor fi prestate servicii de verificare a proiectului pentru obiectivul „DALI + PT reabilitare imobil Cinematograf Timis, Piata Victoriei nr. 7, Timisoara”, conform temei de proiectare.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Procedura aplicata: licitatie deschisa; criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Documentatia de atribuire cu toate cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire atat la modul de aplicare a procedurii de atribuire, cat si la elaborarea ofertelor, va fi postat in [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția „DALI + PT reabilitare imobil Cinematograf Timiș, Piața Victoriei nr. 7, Timișoara”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71322000
79933000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cinematograf Timis, Piata Victoriei nr. 7, Timisoara.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru investiţia „ DALI + PT reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei nr. 7, Timişoara” astfel cum sunt acestea impuse in tema de proiectare si nota conceptuala, conform HG 907/2016 actualizat.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Procedura aplicata: licitatie deschisa; criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Documentatia de atribuire cu toate cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire atat la modul de aplicare a procedurii de atribuire, cat si la elaborarea ofertelor, va fi postat in [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/05/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Procedura aplicata: licitatie deschisa; criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Documentatia de atribuire cu toate cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire atat la modul de aplicare a procedurii de atribuire, cat si la elaborarea ofertelor, va fi postat in SEAP in cadrul anuntului de participare.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019