Diensten - 193574-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Schiphol: Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen

2019/S 081-193574

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Schiphol Nederland BV
34166584
Evert van de Beekstraat 202, 1118CP Schiphol
Schiphol
1118 ZG
Nederland
Contactpersoon: Linda Voerman
Telefoon: +31 622890447
E-mail: linda.voerman@schiphol.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://schiphol.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=121697

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Luchthaven (speciale-sector)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verzekeringstaxatie diensten

Referentienummer: 2019-10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van de aanbesteding: de Opdracht

Opdrachtgever heeft de intentie om met 1 partij een Raamovereenkomst te sluiten voor het uitvoeren van verzekeringstaxatie diensten. Hieronder verstaat Opdrachtgever in ieder geval het waarderen van de gebouwen en inventaris ten behoeve van de verzekering conform artikel 7:960 BW door een taxatiebureau gespecialiseerd in taxaties voor verzekeringsdoeleinden. Daarnaast wordt de taxateur incidenteel ingezet als onafhankelijke contra-expert bij schadeclaims.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam Airport Schiphol

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdrachtgever heeft de intentie om met 1 partij een Raamovereenkomst te sluiten voor het uitvoeren van verzekeringstaxatie diensten. Hieronder verstaat Opdrachtgever in ieder geval het waarderen van de gebouwen en inventaris op locatie Amsterdam Airport Schiphol, ten behoeve van de verzekering conform artikel 7:960 BW door een taxatiebureau gespecialiseerd in taxaties voor verzekeringsdoeleinden. Daarnaast wordt de taxateur incidenteel ingezet als onafhankelijke contra-expert bij schadeclaims.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/05/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging, om partijen alvast te informeren over de aanstaande Europese aanbesteding voor Verzekeringstaxatie diensten. Partijen kunnen derhalve nog geen Aanbestedingsdocumenten inzien of opvragen. Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan onderhavige vooraankondiging.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019