Diensten - 193577-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Madrid: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2019/S 081-193577

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno
S7800001-E
C/ Carretas, 4
Madrid
28012
Spanje
Contactpersoon: Manuel Beceiro Garat
Telefoon: +34 915804290
E-mail: contratacionpresidencia@madrid.org
Fax: +34 914207548
NUTS-code: ES30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.org/contratospublicos

Adres van het kopersprofiel: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.madrid.org/contratospublicos
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mantenimiento integral de la flota de vehículos adscrita a la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mantenimiento integral de la flota de vehículos adscrita a la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 528 344.17 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mantenimiento integral de 3 vehículos autobombas rurales pesadas (modelo Rosenbauer AT2-AT3) del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento integral de 3 vehículos autobombas rurales pesadas (modelo Rosenbauer AT2-AT3) del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 204 329.37 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mantenimiento integral del resto de vehículos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento integral del resto de vehículos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 324 014.80 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
17/06/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid o Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Madrid
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid o Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Madrid
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019