Diensten - 193578-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Koeweit-Kuwait: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 081-193578

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
British Council Kuwait Office
Mansouriya, PO Box 345, The British Council, Essa Abdullah Bahman Street, Block 2, Mansouriya
Kuwait
345
Koeweit
Contactpersoon: Deepika Rastogi
E-mail: Deepika.Rastogi@ae.britishcouncil.org
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.britishcouncil.org

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/britishcouncil

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Registered Charity

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exam Venue Hire and Related Services British Council Kuwait

Referentienummer: 1000042
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The British Council Kuwait is looking for capable and qualified suppliers to provide venue and other related services for exams.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Pen and Paper Exams – IELTS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The British Council Kuwait is looking for capable and qualified suppliers for providing venue and venue related services for exams.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Pen and Paper Exams — Schools Exams

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The British Council Kuwait is looking for capable and qualified suppliers for providing venue and venue related services for exams.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Computer Delivered Exams including CDIELTS

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The British Council Kuwait is looking for capable and qualified suppliers for providing venue and venue related services for exams.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Managed Service Delivery

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The British Council Kuwait is looking for capable and qualified suppliers for providing venue and venue related services for exams.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
24/04/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019