Diensten - 193582-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen

2019/S 081-193582

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
Poznań
60-529
Polen
Contactpersoon: Danuta Urbańska
Telefoon: +48 616396400
E-mail: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl
Fax: +48 616396447
NUTS-code: PL415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.poznan.rdos.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.poznan.rdos.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa wykonania ekspertyzy bobra europejskiego i wydry poza terenami administrowanymi przez PGL LP Lasy Żerkowsko-Czeszewskie; ekspertyza bobra europejskiego Jezioro Kaliszańskie

Referentienummer: WOP.261.51.2019.DU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90712400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonaniu ekspertyz przyrodniczych. Zamówienie jest podzielone na II części:

1) Część I – Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego i wydry

w obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053;

2) Część II – Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego w obszarze Natura 2000 Jezioro Kaliszańskie PLH300044.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego i wydry w obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko – Czeszewskie PLH300053

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90712400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dla części I: Rozpoznanie występowania bobra europejskiego i wydry w obszarze Natura 2000, oszacowanie liczebności gatunku w obszarze Natura 2000 oraz rozpoznanie występowania istniejących oraz potencjalnych ich siedlisk w obszarze Natura 2000. Wykonawca jest zobowiązany do oceny stanu ochrony na reprezentatywnej liczbie stanowisk i punktów monitoringowych. Reprezentatywność należy rozumieć jako liczbę stanowisk odpowiednią do łącznej liczby i wielkości stanowisk oraz dostępności siedliska gatunku w obszarze Natura 2000. Rozmieszczenie stanowisk musi być rozproszone po całym areale występowania gatunków w obszarze. Za stanowisko i punkt monitoringowy należy przyjąć powierzchnie zgodnie z definicją zamieszczoną w części IV przewodnika metodycznego opracowanego dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska (dostępny pod adresem internetowym http://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje/przewodniki-metodyczne).

Prace terenowe w zakresie rozpoznania występowania gatunków i ich siedlisk oraz oceny stanu ochrony należy przeprowadzić w optymalnych terminach dla przedmiotów zamówienia zgodnie z opracowanymi dla nich metodykami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej PMŚ).

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć formularze obserwacji terenowych dla wszystkich kontrolowanych punktów monitoringowych, nawet tych, na których nie odnotowano ich występowania podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wzory formularzy obserwacji terenowych stanowią załącznik nr 2 do OPZ.

Przeprowadzenie oceny stanu ochrony gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000 – dotyczy części I i II, na co składają się następujące elementy:

a) Ocena stanu ochrony na stanowiskach – wyniki oceny stanu ochrony na poszczególnych stanowiskach monitoringowych z zastosowaniem odpowiednich wskaźników i parametrów w formie kart obserwacji gatunku opisanych w przewodnikach metodycznych PMŚ. W nazwie stanowiska należy dodatkowo podać kod GUID, zgodny z zastosowanym w odpowiedniej warstwie wektorowej. Wszystkie wskaźniki do oceny stanu siedliska gatunku oraz częściowo stanu populacji są opisywane na poziomie punktu monitoringowego i dopiero w dalszej kolejności analizowane są dla całego stanowiska.

b) Lista aktualnych zagrożeń oraz lista zagrożeń przyszłych i potencjalnych;

c) Łączna ocena stanu ochrony gatunków w obszarze Natura 2000

Określenie celów działań ochronnych i działań ochronnych dla gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000.

Sporządzenie liniowej warstwy wektorowej (plik .shp) z lokalizacją wszystkich punktów monitoringowych.

Prace terenowe – niezbędne informacje przy sporządzaniu ekspertyzy:

Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu harmonogram prac terenowych wraz z lokalizacją potencjalnych stanowisk i punktów monitoringowych.

Sporządzenie śladów GPS przedstawiających przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej.

Wykonanie co najmniej trzech (3) fotografii dla każdego punktu monitoringowego, w miejscu i dniu przeprowadzenia kontroli.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń, w tym dotyczących rezerwatów przyrody i ochrony gatunkowej, wymaganych do prowadzenia badań terenowych.

Przygotowanie dokumentacji przedmiotu zamówienia

Wyniki badań należy przedstawić w postaci opracowania tekstowego zawierającego następujące elementy:

a) skład zespołu wykonującego prace terenowe oraz analizę danych, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób;

b) szczegółową metodykę prac terenowych;

c) wyniki prac terenowych;

d) wnioski z przeprowadzonych badań terenowych.

Elementem składowym przedmiotu zamówienia są:

a) warstwy wektorowe przedstawiające lokalizacje stanowisk monitoringowych gatunków i ich siedlisk z rozróżnieniem na istniejące i potencjalne;

b) ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia;

c) co najmniej 3 fotografie każdego stanowiska monitoringowego.

d) pozostałe dane.

Pozostały opis w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 18/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca bobra europejskiego w obszarze Natura 2000 Jezioro Kaliszańskie PLH300044

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90712400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Rozpoznanie występowania bobra europejskiego w obszarze Natura 2000, oszacowanie liczebności gatunku w obszarze Natura 2000 oraz rozpoznanie występowania istniejących oraz potencjalnych ich siedlisk w obszarze Natura 2000. Wykonawca jest zobowiązany do oceny stanu ochrony na reprezentatywnej liczbie stanowisk i punktów monitoringowych. Reprezentatywność należy rozumieć jako liczbę stanowisk odpowiednią do łącznej liczby i wielkości stanowisk oraz dostępności siedliska gatunku w obszarze Natura 2000. Rozmieszczenie stanowisk musi być rozproszone po całym areale występowania gatunków w obszarze. Za stanowisko i punkt monitoringowy należy przyjąć powierzchnie zgodnie z definicją zamieszczoną w części IV przewodnika metodycznego opracowanego dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska (dostępny pod adresem internetowym http://siedliska.gios.gov.pl/pl/publikacje/przewodniki-metodyczne).

Prace terenowe w zakresie rozpoznania występowania gatunków i ich siedlisk oraz oceny stanu ochrony należy przeprowadzić w optymalnych terminach dla przedmiotów zamówienia zgodnie z opracowanymi dla nich metodykami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (dalej PMŚ).

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć formularze obserwacji terenowych dla wszystkich kontrolowanych punktów monitoringowych, nawet tych, na których nie odnotowano ich występowania podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wzory formularzy obserwacji terenowych stanowią załącznik nr 2 do OPZ.

Przeprowadzenie oceny stanu ochrony gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000 – dotyczy części I i II, na co składają się następujące elementy:

a) Ocena stanu ochrony na stanowiskach – wyniki oceny stanu ochrony na poszczególnych stanowiskach monitoringowych z zastosowaniem odpowiednich wskaźników i parametrów w formie kart obserwacji gatunku opisanych w przewodnikach metodycznych PMŚ. W nazwie stanowiska należy dodatkowo podać kod GUID, zgodny z zastosowanym w odpowiedniej warstwie wektorowej. Wszystkie wskaźniki do oceny stanu siedliska gatunku oraz częściowo stanu populacji są opisywane na poziomie punktu monitoringowego i dopiero w dalszej kolejności analizowane są dla całego stanowiska.

b) Lista aktualnych zagrożeń oraz lista zagrożeń przyszłych i potencjalnych;

c) Łączna ocena stanu ochrony gatunków w obszarze Natura 2000.

Określenie celów działań ochronnych i działań ochronnych dla gatunków i ich siedlisk w obszarze Natura 2000.

Sporządzenie liniowej warstwy wektorowej (plik .shp) z lokalizacją wszystkich punktów monitoringowych.

Prace terenowe – niezbędne informacje przy sporządzaniu ekspertyzy:

Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu harmonogram prac terenowych wraz z lokalizacją potencjalnych stanowisk i punktów monitoringowych.

Sporządzenie śladów GPS przedstawiających przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej.

Wykonanie co najmniej trzech fotografii dla każdego punktu monitoringowego, w miejscu i dniu przeprowadzenia kontroli.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń, w tym dotyczących rezerwatów przyrody i ochrony gatunkowej, wymaganych do prowadzenia badań terenowych.

Przygotowanie dokumentacji przedmiotu zamówienia

Wyniki badań należy przedstawić w postaci opracowania tekstowego zawierającego następujące elementy:

a) skład zespołu wykonującego prace terenowe oraz analizę danych, ze wskazaniem zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób;

b) szczegółową metodykę prac terenowych;

c) wyniki prac terenowych;

d) wnioski z przeprowadzonych badań terenowych.

Elementem składowym przedmiotu zamówienia są:

a) warstwy wektorowe przedstawiające lokalizacje stanowisk monitoringowych gatunków i ich siedlisk z rozróżnieniem na istniejące i potencjalne;

b) ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia;

c) co najmniej trzy (3) fotografie każdego stanowiska monitoringowego.

d) pozostałe dane.

Pozostały opis w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 18/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy to w tym okresie, sporządził przynajmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą bobra europejskiego lub wydry wraz z oceną stanu ochrony tych gatunków lub wykaże się, iż dysponuje minimum jedną osobą, która: sporządziła ww. inwentaryzację lub jest autorem/współautorem co najmniej jednej recenzowanej publikacji z zakresu badań bobra europejskiego lub wydry.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tj. możliwość przedłużenia terminu wykonania Zadania lub zapłaty za wykonanie Zadania w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, w szczególności uzyskania przez Zamawiającego zmiany harmonogramu realizacji zadania, umożliwiającej przesunięcie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania Zadania, na kolejny rok budżetowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Do oferty Wykonawca dołączy aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

5) Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

6) Wykaz ekspertyz w ramach kryteriów oceny ofert na formularzu ofertowym.

7) Potwierdzenia należytego wykonania ekspertyz w ramach kryteriów oceny ofert.

8) Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

9) Dowód wniesienia wadium

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi

Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

5) oświadczenia Wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr

7 do SIWZ),

6) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca do spełnienia warunków

udziału w postępowaniu,

7) wykaz usług wykonanych.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019