Diensten - 193583-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-193583

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_72110836
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Budapest
1075
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Barna Orsolya
Telefoon: +36 12347124
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax: +36 12351048
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bkk.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.bkk.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000429052019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000429052019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VEKOP XV. ker. engedélyezési és kiviteli tervek II

Referentienummer: EKR000429052019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vállalkozási szerződés alapján "VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza" tárgyú projekt keretében engedélyezési és kiviteli tervek készítése, valamint tender dokumentáció készítése és engedélyek megszerzése II"

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71242000
71245000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az ajánlatkérő mindenkori székhelye; jelenleg: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19–21.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vállalkozási szerződés alapján "VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza" tárgyú projekt keretében engedélyezési és kiviteli tervek készítése, valamint tender dokumentáció készítése és engedélyek megszerzése II"

Tervezési feladat:

A nyertes ajánlattevő/vállalkozó feladata a műszaki leírás részeként kiadott tervevezési diszpozícióban felsorolt területek és útszakaszok kerékpárosbarát átalakításához szükséges, kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges jogerős engedélyek, jóváhagyások és hozzájárulások megszerzése, különösen:

— tanulmánytervi munkarészek elkészítése a jóváhagyott KHT alapján a műszaki leírástervezési diszpozíció műszaki tartalmának pontosítása végett,

— engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése- a jelen műszaki leírás, az ajánlatkérői/megrendelői utasítások és észrevételek és az építési engedélyben előírtak figyelembevételével,

— a megvalósításhoz szükséges összes engedély és hozzájárulás megszerzése,

— jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a tender dokumentáció elkészítése.

Minden szükséges szakági tervet el kell készíteni (útépítési, forgalomtechnikai terv, építés alatti forgalomtechnikai terv, közmű szakági tervek, az esetleges kiváltásokkal, jelzőberendezés és jelzéstechnikai terv, zöldterület-rendezési és fakivágási-pótlási terv, stb.) és az azokhoz szükséges jóváhagyásokat be kell szerezni. Az útépítési és a szakági tervek szerinti tervezett beavatkozásra el kell készíteni a méret- és mennyiség- kimutatást, és az árazatlan valamint az árazott költségvetés kiírását.

A XV. kerület kapcsán a következő elemek megvalósítása szükséges:

— Kerékpárforgalmi létesítmény 10,85 km (kerékpársáv és kerékpárút együttesen)

— Forgalomcsillapított (30-as) övezet: 3 db,

— Csomóponti korrekció: 4 db,

— Kerékpártámasz: 20 db (helyszín),

— Felüljárók kerékpáros baráttá alakítása: 4 db

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Az M/2.1 alk. köv. keretében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl, azt követően kerékpárforgalmi létesítmény tervezésében szerzett szakmai tapasztalat / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Az M/2.3 alk. köv. keretében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl. azt követően közút melletti zöldfelületek tervezésében szerzett szakmai tapasztalat / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 350
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

VEKOP-5.3.1-15-2016-00010

II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.5) pontban az értékelési részszempontok rövidítve szerepelnek karakterkorlátok miatt. Az értékelési részszempontok részletesen a közbeszerzési dokumentumokból, és a VI.3) pontból ismerhetőek meg.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az elj-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek-ben foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes eu. közbesz. dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ha egy AT az előírt alk. követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll-t.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bek. alapján AT az alk. igazolásában részt vevő alváll. vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alváll-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott AT-(k)nek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-8., 10., 12-16. § szerint.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bek-ben foglaltakra.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak). Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi

Öntisztázás: Kbt. 64. §-a szerint.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj. A nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerint, a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bek. alapján a tervezői tevékenységet folytató gazd. szereplőknek szerepelniük kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Minden gazd. szereplőnek (közös ajánlattevőnek, alk. igazolásában részt vevő szervezetnek) szerepelnie kell a névjegyzékben, akik a szerződés teljesítése során tervezői tevékenységet fog végezni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. követelmény tekintetében Mo-on letelepedett gazd. szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd. szereplő esetén a 2014/24/EU eu. parlamenti és tanácsi irányelv XI. mell-ben felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Nem Mo-on letelepedett gazd. szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.

P/1: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából (kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Eventuele minimumeisen:

P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el összesen a 11 000 000,- HUF értéket.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (kerékpárforgalmi létesítmények engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást illetve referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal:

— az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen:

— teljesítés mennyisége,

— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap),

— a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat,

— a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége,

— kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának (pl.: M/2.1) megjelölése - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat,

— a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget igazoló dokumentumok,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban igazolandó. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze. Amennyiben a megajánlott szakember(ek) a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívásban ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember esetén az ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért ezen szakember tekintetében, a szakmai önéletrajzban, a szakmai gyakorlat bemutatása helyett elegendő feltüntetni a szakember jogosultságát, kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

Eventuele minimumeisen:

M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) legalább összesen min. 8 km hosszú kerékpárforgalmi létesítmények építésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozó referenciával, amely magába foglalt min. 3 db csomópont korrekciót is.

Engedélyezési tervként a nem engedélyköteles munkák esetében a közútkezelői jóváhagyással rendelkező engedélyezési szintű terv is bemutatható.

Az ajánlatkérő kerékpárforgalmi létesítmény alatt a 337/2016. (XI.17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontja alatti fogalmat érti, ide nem értve a kerékpárnyomot.

M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez az alábbiakban meghatározott szakemberekkel:

M/2.1 legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes KÉ-K, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember;

M/2.2 legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes HT, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

M/2.3 legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes K, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül figyelembe véve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat, a Kbt. 135. § alapján utófinanszírozással a VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 keretében elnyert támogatásból.

Támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében: 100,000000 %

Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.

A kifizetésre irányadó még: Áht, Ávr, Áfa tv., 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít; 5 rész, és 1 végszámla: 20-10-10-20-10-30 %

Kötbér, biztosíték:

a) késedelmi nt. váll. díj napi 0,5 % (max.20 % - elérése: elállás, v. az. hat. felm.); hibás telj. nt. váll. díj 20 %; meghiúsulási nt. váll. díj 30 %

b) teljesítési és jótállás biztosíték (nettó váll. díj 5 %).

Jótállás: 24 hónap a szerződésszerű teljesítéstől

Részletes szabályok a szerződéstervezetben.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

EKR

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

EKR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR használatával. Közbesz. dok. letöltése csatoltan a https://ekr.gov.hu oldalon.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdései, és a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerint.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.

4. A közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, szakmai alkalmasság feltételei és azok igazolása (P/1, M/1, M/2).

5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az EKR használatával.

6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatként az M/2.1, és M/2.3 alkalmassági követelmény körében megajánlott szakemberek többlettapasztalatát értékeli a közbeszerzési dokumentumokban található értékelési módszertan szerint.

9. Nem megengedett gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

10. Ajánlati kötöttség: 1 hónap = 30 nap.

11. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjától tervezői szakmai felelősségbiztosítással (legalább 5 000 000,- Ft/év továbbá 2 000 000,- Ft/kár) kell rendelkeznie.

13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Ár: ford. ar.; szakemberek: egy. ar.. Módszerek részletes ismertetése a dokumentációban.

14. A részajánlat-tétel kizárásának indokai: A beszerzés tárgya egy komplex műszaki egységet képező, kerékpárforgalmi hálózat megteremtése, melynek kialakítása során az összefüggő és egymásra épülő feladatrészek, valamint a feladatok jellege miatt szoros kapcsolat kell legyen az egyes tervezési fázisok és területek között. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok előzetes vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó kerékpárhálózathoz tartozó tervezési fázisok egy komplex, egymásra épülő egységes tervezési feladatot alkotnak, továbbá a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.

15. Biztosítékok Kbt. 134. § (4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

16. Értékelési szempontok: 1. Nettó ajánlati ár (nettó forint); 2. Az M/2.1 alk. köv. keretében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl, azt követően kerékpárforgalmi létesítmény tervezésében szerzett szakmai tapasztalata(0-24 hónap); 3. Az M/2.3 alk. köv. keretében bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túl, azt követően közút melletti zöldfelületek tervezésében szerzett szakmai tapasztalata (0-24 hónap)

17. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

18. Az ajánlattétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbesz. dok-ok tartalmazzák.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019