Diensten - 193596-2019

25/04/2019    S81

Spanje-Madrid: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 081-193596

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Nationaal identificatienummer: S2812001B
Postadres: Plaza de la Provincia,1
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
E-mail: junta.contratacion@maec.es
Telefoon: +34 913799292

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ry8%2F2tKUmQwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de asistencia y soporte a usuarios de los sistemas de información y comunicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Referentienummer: 2019000008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 834 400.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 834 400.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019