Diensten - 193599-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Maaltijdcheques

2019/S 081-193599

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Glavna direktsiya „Izpalnenie na nakazaniyata“
Nationaal identificatienummer: 129010029
Postadres: bul. „Gen. Nikolay G. Stoletov“ No. 21
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1309
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Nina Glavchovska; Todor Marholev
E-mail: lop@gdin.bg
Telefoon: +359 281389257/ +359 281389113
Fax: +359 28139107

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gdin.bg

Adres van het kopersprofiel: http://profile.gdin.bg/a562e5a867c37b16881d8a564f039870

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: изпълнение на наказнията

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби за срок от 12 месеца

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199770 Maaltijdcheques
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 842 579.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199770 Maaltijdcheques
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 842 579.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019