Diensten - 193607-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Tuinbouwdiensten

2019/S 081-193607

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Urząd Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20
Warszawa
00-983
Polen
Contactpersoon: Edyta Ciach
E-mail: eciach@targowek.waw.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.targowek.waw.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.targowek.waw.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Referentienummer: P-22/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku

W pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

2. Szczegółowy zakres usług będący przedmiotem zamówienia określają:

1) zestawienie usług, stanowiące załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ,

2) opis technologii wykonywania usług, stanowiący załącznik nr 5a, 5b, 5c i 5d do SIWZ,

3) wykaz zieleni przyulicznej, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 879 067.56 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77300000
77310000
77312100
77314100
77342000
77211400
77211500
90511300
90512000
90513200
45342000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

2. Klauzule społeczne:

1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917) osób wykonujących czynności określone szczegółowo

W zestawieniu usług, stanowiącym załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ, niezbędne do realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2) Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

4. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na 20 %. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał środki finansowe w ramach przedsięwzięcia opisanego w postanowieniach SIWZ oraz w § 1 ust. 1 i 2 wzoru umowy. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach umowy podstawowej. Zamawiający przewiduje, że ceny jednostkowe usług wskazanych w wycenie usług mogą być wyższe maksymalnie do 20 % cen jednostkowych zamówienia podstawowego.

5. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług będzie obejmowało zakres podany w załączniku nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: liczba dni jednokrotnego koszenia trawników z grabieniem / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 879 067.56 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 35
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 55 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że:

— posiadają wiedzę i doświadczenie, wyrażające się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usługi lub usług w zakresie urządzania lub/i utrzymania zieleni o łącznej wartości brutto co najmniej 1 500 000,00 PLN. W przypadku zamówienia wykonywanego uznany zostanie zakres już należycie wykonany o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto;

— skierują do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie minimum średnie ogrodnicze lub leśne lub ze specjalnością tereny zieleni/architektura krajobrazu oraz minimum 5 lat doświadczenia przy utrzymaniu i urządzaniu zieleni, odpowiedzialnej za świadczenie usług.

Eventuele minimumeisen:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć:

1) wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,

2) dowody, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane,

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wskazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z warunkiem określonym w dziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust.1 lit. b ustawy, mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie ze wzorem umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu

2. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej http://aukcje.um.warszawa.

3 Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto - 60 %.

4 Zamawiający ustala wysokość postąpienia na 15 000,00 PLN brutto.,

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Targówek, 00-983 Warszawa, ul. Kondratowicza 20, sala 321 III piętro, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Kwiecień 2022

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy.

1. Wykonawca sporządza ofertę poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na platformie zakupowej Zamawiającego i składa ją w postaci elektronicznej. Zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę został określony w dziale XII i XIII SIWZ.

2. Ponadto do oferty należy dołączyć:

1) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium jeśli wniesione jest w innej formie niż pieniężnej. Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać załączony do oferty na platformie zakupowej w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu (gwaranta).

Uwaga! Niezałączenie pliku lub załączenie do oferty pliku będącego skanem dokumentu skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy.

2) Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, wypełniony zgodnie ze wskazówkami określonymi w ust. 8.

3) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5) Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 4a, 4b, 4c i 4d do SIWZ. Formularz musi być załączony do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę, wraz z oświadczeniem należy przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć Wykonawca,

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019