Diensten - 193621-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Santiago de Compostela: Ziekenhuisdiensten

2019/S 081-193621

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Servicio Gallego de Salud
Q6550006H
Edificio administrativo San Lázaro, s/n
Santiago de Compostela
15703
Spanje
Contactpersoon: María del Carmen López-Santos Rubal
Telefoon: +34 881542778
E-mail: xestion.concertos@sergas.es
Fax: +34 881542762
NUTS-code: ES11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sergas.es

Adres van het kopersprofiel: www.sergas.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.sergas.es
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco, mediante procedimiento abierto con varios adjudicatarios de prestación de servicios sanitarios en la EOXI de Lugo, Cervo y Monforte de Lemos

Referentienummer: MA-SER4-19-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85111000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestación de servicios sanitarios, mediante Acuerdo Marco, con varios adjudicatarios en la EOXI de Lugo, Cervo Y Monforte de Lemos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 080 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES112
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gerencia de Gestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte de Lemos.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acuerdo Marco, mediante procedimiento abierto con varios adjudicatarios de prestación de servicios sanitarios en la EOXI de Lugo, Cervo y Monforte de Lemos.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 080 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Podrá ser objeto de prórroga.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Gallicisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Edificio administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

El día y hora previsto para la apertura es estimativo, la fecha y hora del mismo se publicará en el perfil del contratante.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia
C/ Raxeira, 52, 2º piso
Santiago de Compostela
15781
Spanje
Telefoon: +34 881995481
Fax: +34 881995485

Internetadres: http://tacgal.xunta.gal/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Servicio de Gestión de Conciertos y Recursos Propios
15703
Santiago de Compostela
Edificio administrativo San Lázaro, s/n
Spanje
Telefoon: +34 881542778
E-mail: xestion.concertos@sergas.es
Fax: +34 881542762

Internetadres: www.sergas.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019