Diensten - 193621-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Santiago de Compostela: Ziekenhuisdiensten

2019/S 081-193621

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Servicio Gallego de Salud
Q6550006H
Edificio administrativo San Lázaro, s/n
Santiago de Compostela
15703
Spanje
Contactpersoon: María del Carmen López-Santos Rubal
Telefoon: +34 881542778
E-mail: xestion.concertos@sergas.es
Fax: +34 881542762
NUTS-code: ES11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sergas.es

Adres van het kopersprofiel: www.sergas.es

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco, mediante procedimiento abierto con varios adjudicatarios de prestación de servicios sanitarios en la EOXI de Lugo, Cervo y Monforte de Lemos

Referentienummer: MA-SER4-19-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85111000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 080 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES112
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 080 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Podrá ser objeto de prórroga.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Gallicisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019