Diensten - 193627-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Post- en koeriersdiensten

2019/S 081-193627

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tribunalul Bucure;ti
4340633
Bulevardul Unirii nr. 37
Bucureşti
030823
Roemenië
Contactpersoon: Emilia Gina Cernat
Telefoon: +40 213187726
E-mail: gina.cernat@just.ro
Fax: +40 213187719
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tmb.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Activități de justiție
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Activități de justiție

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură, precum şi servicii interne şi internaţionale din sfera serviciului poştal universal şi servicii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 1204
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Descrierea achiziţiei publice:

Prin prezenta procedură se vor achiziţiona urmatoarele servicii postale:

(a) servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură emise de Tribunalul Bucuresti si judecatoriile arondate acestuia, institutii apartinand puterii judecatoresti,

(b) servicii interne şi internaţionale din sfera serviciului poştal universal şi servicii de coletărie pentru Tribunalul Bucureşti şi judecătoriile arondate acestuia.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură, precum şi servicii interne şi internaţionale din sfera serviciului poştal universal şi servicii de coletărie pentru Tribunalul Bucureşti şi judecătoriile arondate acestuia

Atribuirea se va face prin licitatie deschisa, acord-cadru pe o perioada de 36 luni, iar contractele se vor atribui lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibilul bugetar, in functie de necesitatile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 19 292 579.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

In spatiile special amenajate pentru acest scop în incinta imobilului din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3 – pentru Tribunalul Bucureşti si Judecătoria Sectorul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Cantitate maxima — acte de procedură emise de Tribunalul Bucuresti si judecatoriile arondate acestuia: 4 788 000 — numar trimiteri;

2) Cantitate maxima — corespondenţă internă si internationala, recomandată / cu confirmare de primire si coletarie internă si internationala: 520 920 — numar trimiteri.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Pentru ofertele în cadrul cărora este nominalizat un manager de contract care a gestionat 4 sau 5 contracte, se acordă 6 puncte. Pentru ofertele în cadrul cărora este [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A. Ofertanţii vor fi excluşi din procedura de atribuire a acordului cadru, dacă intră sub incidenţa art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative ce pot demonstra neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 şi 167.

Documente justificative sunt:

— certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) valabile la momentul prezentării acestora,

— cazierul judiciar al operatorului economic, al persoanelor care deţin funcţii de conducere al respectivului operator economic sau al celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia,

— cazierul fiscal al operatorului economic,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

— alte documente edificatoare, după caz sau, în cazul în care, în ţara de origine a ofertantului, nu se emit documente de această natură sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute de art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă va accepta o declaraţie notarială în acest sens.

Informaţiile trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentelor.

În cazul unei asocieri, terţi susţinători sau subcontractanţi, fiecare dintre aceştia este obligat să prezinte documentele din această secţiune conform textului legal enunţat, respectiv art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

B. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţi nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinţei asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, subcontractant sau terţi susţinător, după caz), pana la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele justificative sunt:

— declaraţie privind evitarea conflictului de interese in conformitate cu prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare – Formular nr. 2,

— dovada ca in actele juridice ale societăţii nu sunt incluse menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2014 privind procedura de insolvenţă cu modificările ulterioare, sau ca societatea nu se afla in incapacitate de plata – dovada se aduce de la instanţa.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, toate persoanele care aprobă/semnează documentele emise în legătură cu procedura de atribuire sunt:

— judecător Mihaela Laura Radu — preşedintele Tribunalului Bucureşti,

— judecător Mona Lisa Neagoe — vicepreşedinte la Tribunalul Bucureşti,

— judecător Puschin Corina — vicepreşedinte la Tribunalul Bucureşti,

— judecător Gabriela-Mih [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In conformitate cu prevederile legale in vigoare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunalul București
Bulevardul Unirii nr. 37
București
030823
Roemenië
Telefoon: +40 213187726
E-mail: gina.cernat@just.ro
Fax: +40 213187719

Internetadres: www.tmb.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019