Diensten - 193628-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Diensten voor bedrijfsgeneeskunde

2019/S 081-193628

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
17093691
Str. Olari nr. 15
Bucureşti
024056
Roemenië
Contactpersoon: Mihaela Modroi
Telefoon: +40 213110029
E-mail: licitatii@social2.ro
Fax: +40 213110029
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.social2.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de medicina muncii

Referentienummer: 17093691_2019_PAAPD 1076252
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85147000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de medicina muncii.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 001 116.98 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serviciile de medicina muncii:

Denumire/cantit. max. AC/cantit. min. AC/cantit. max. contract subsecvent/cantit. min. contract subsecvent.

1) Examen clinic general/6 000/250/2 000/250;

2) Examen psihologic/5 000/208/1 667/208;

3) Examen psihiatric/1 000/42/332/42;

4) Examen oftalmologic/2 000/83/667/83;

5) AgHBs/3 000/125/1 000/125;

6) AcHCV/3 000/125/1 000/125;

7) HIV/3 000/125/1 000/125;

8) Examen spirometrie/1 500/63/500/63;

9) RPS/600/25/200/25;

10) Audiograma/300/13/100/13;

11) Glicemie/3 000/125/1 000/125;

12) EKG/3 000/125/1 000/125;

13) Coproparazitologic/3 000/125/1 000/125;

14) Coprobacteriologic/2 500/104/833/104;

15) Certificat Medical/600/25/200/25;

16) Pachet medicina muncii soferi/70/3/23/3;

17) Probe vestibulare si de echilibru/150/6/50/6;

18) Sumar urina/50/2/17/2;

19) Ionograma/6/1/2/1.

Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si disponibilitati: lunar, semestrial, trimestrial.

Cel mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia este in valoare de 333 705,66 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Locaţii medicina muncii / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 164 din Legea 98/2016 (se va prezenta cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv);

— Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 165 din Legea 98/2016,

— Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 167 din Legea 98/2016,

— Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat si buget local) valabil la momentul prezentarii,

— Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in disp. art. 60. Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire.

Se va completa DUAE — ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele.

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, sunt:

— Florin Emanuel Manole — director general,

— Carmen Ciobanu — director general adjunct Direcția Economica,

— Cornelia Pârvanu — director executiv Direcția Juridica,

— Ionuț Alexandru Ciornohac — director executiv Direcția Administrativ,

— Cristina Negru — șef Serviciu Administrativ,

— Robert-Daniel Nitu — șef Serviciu LCA,

— Jeanina Sfintescu-Nisipeanu — inspector de specialitate,

— Mihaela Modroi — Consilier superior Serv. LCA.

Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va avea in vedere obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincad [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fie egală sau mai mare decât 600 000,00 RON. Aceasta valoare este raportata la valoarea celui mai mare contract subsecvent, contract aferent unei perioade de 8 luni, in valoare de aproximativ 333 705,65 RON fara TVA.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Prezentarea oricarui document financiar-contabil legal edificator pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economica-financiara (ex. bilantul contabil vizat si inregistrat la organele competente sau orice alt document privind veniturile, pentru fiecare an in parte). Pentru calcul echivalentei cifrei de afaceri exprimata in alta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual lei/ valuta comunicat de BNR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Numai pentru contractele de achiziții publice de servicii: În perioada de referință, operatorul economic a furnizat următoarele servicii principale de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiență de până la 3 ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste 3 ani Experienta similara Autoritatea contractantă solicită ca experiență similară cu o valoare cumulata de minim: 100 000,00 RON fără TVA, la nivelul unui contract/mai multor contracte, valoare ce reprezintă 30 % din valoarea fără TVA a celui mai mare contract subsecvent estimat că se va încheia. Informațiile vor fi completate în DUAE, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documentele conform modalitatii de indeplinire. Prezentarea unor certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei experientei similare conform solicitărilor de mai sus, reprezintă o garanție minimă pentru îndeplinirea în condiții optime a contractului ce urmează a se derula și pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de operatori economici.

Eventuele minimumeisen:

Ofertantul va demonstra că a mai prestat servicii similare (respectiv servicii medicale) în ultimii 3 ani (se vor calcula anterior datei de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limita prevăzut în anunțul de participare publicat inițial) cu o valoare cumulata de minim 100 000,00 RON fără TVA la nivelul unui contract/mai multor contracte, dovedite cu certificate/documente constatatoare/orice document edificator (care atesta îndeplinirea cerinței emis de beneficiar si care face dovada îndeplinirii contractului) ce indica valorile, datele, beneficiarii serviciilor prestate, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Informațiile vor fi completate în DUAE, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documentele.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea in Intrebari, iar raspunsurile vor fi publicate in SEAP la sectiunea Documentatie, clarificari, decizii, in termenele prevazute la capitolul II.1.4).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Direcția Juridică a D.G.A.S.P.C. Sector 2
Str. Olari nr. 15, sector 2
Bucureşti
024056
Roemenië
Telefoon: +4 0212522202

Internetadres: www.social2.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019