Diensten - 193629-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Reinigingsdiensten

2019/S 081-193629

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inspectoratul de Stat în Construcții — I.S.C.
14234699
Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Bucureşti
030217
Roemenië
Contactpersoon: Elena Ionescu
Telefoon: +40 213181700 / 213181717
E-mail: achizitii@isc.gov.ro
Fax: +40 213181717
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.isc.gov.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acordul-cadru — 24 luni servicii de curățenie și colectare selectivă a deșeurilor (inclusiv materialele aferente)

Referentienummer: 14234699_2019_PAAPD1066048
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 793 620.80 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019