Diensten - 193644-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Luc-en-Provence: Ophalen van huisvuil

2019/S 081-193644

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté de communes Cœur du Var
Nationaal identificatienummer: 24830055000030
Postadres: Quartier Précoumin — route de Toulon
Plaats: Le Luc-en-Provence
NUTS-code: FRL05 Var
Postcode: 83340
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. le président
E-mail: yferhat@coeurduvar.com
Telefoon: +33 498104369
Fax: +33 494995675

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coeurduvar.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Enlèvement et traitement des déchets ménagers de la Communauté de communes «Cœur du Var»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511200 Ophalen van huisvuil
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enlèvement et valorisation des déchets verts broyés et non broyés

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— période 1: du 1.7.2019 au 30.6.2020,

— période 2 (reconduction nº 1): du 1.7.2020 au 30.6.2021,

— période 3 (reconduction nº 2): du 1.7.2021 au 30.6.2022,

— période 4 (reconduction nº 3): du 1.7.2022 au 30.6.2023.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enlèvement et valorisation des métaux ferreux et non ferreux issus des déchetteries

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— période 1: du 1.7.2019 au 30.6.2020,

— période 2 (reconduction nº 1): du 1.7.2020 au 30.6.2021,

— période 3 (reconduction nº 2): du 1.7.2021 au 30.6.2022,

— période 4 (reconduction nº 3): du 1.7.2022 au 30.6.2023.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Collecte des points d'apport volontaire du flux multi-matériaux jusqu'au centre de tri agréé retenu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 275 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

— période 1: du 1.7.2019 au 30.6.2020,

— période 2 (reconduction nº 1): du 1.7.2020 au 30.6.2021,

— période 3 (reconduction nº 2): du 1.7.2021 au 30.6.2022,

— période 4 (reconduction nº 3): du 1.7.2022 au 30.6.2023.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Collecte des points d'apport volontaire du flux verre jusqu'au centre de tri agréé retenu

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 275 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tri et conditionnements des matériaux recyclables issus des collectes séparées

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05 Var
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 450 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019