Diensten - 193645-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Adeje: Diensten voor openbare orde

2019/S 081-193645

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ayuntamiento de Adeje
P3800100D
C/ Grande, 1
Adeje
38670
Spanje
Contactpersoon: Victor Manuel
E-mail: contratacion@adeje.es
NUTS-code: ES709

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ayuntamientodeadeje.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=PT1.NTC.935261
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Administración local
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: General public services

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato administrativo de servicios que tiene por objeto la prestación del servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia y balizamiento en las playas del término municipal

Referentienummer: 10H132009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75241000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La prestación del servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia y balizamiento en las playas del término municipal la histórica Villa de Adeje (según lo establecido en el anexo I del PCAP).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 426 744.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79710000
63725000
63725200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES709
Voornaamste plaats van uitvoering:

C/ Grande, 1, 38670, Adeje.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La prestación del servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia y balizamiento en las playas del término municipal la histórica Villa de Adeje (según lo establecido en el anexo I del PCAP).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Calidad / Weging: 35
Prijs - Weging: 45
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 426 744.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Prórrogas anuales, hasta un máximo de 2 prórrogas.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Según lo establecido en el anexo I del PCAP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Según lo establecido en el anexo I del PCAP.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contrato Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Avenida José Manuel Guimera, 10, Edificio Uso Multiple II, 6ª planta
Canarias
38003
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019