Diensten - 193649-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Voiron: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 081-193649

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Le Foyer de l'Isère-Isalis et Le Logement du Pays de Vizille
74 cours Becquart Castelbon
Voiron
38506
Frankrijk
E-mail: achats@pluralis-habitat.fr
NUTS-code: FRK24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pluralis-habitat.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.pluralis-habitat.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.pluralis-habitat.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autre
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vizille-Friche Alliance — Appel à candidature pour une mission de maîtrise d'œuvre pour la construction de 77 logements et la démolition d'un bâtiment de 7 logements

Referentienummer: Gd - Vizilles
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le Foyer de l'Isère-Isalis et Le Logement du Pays de Vizille — LPV initient un projet de construction mixte pour la construction de 77 logements et la démolition d'un bâtiment de 7 logements:

Le Foyer de l'Isère-Isalis réalise:

— la construction de 24 logements en accession, les stationnements et les aménagements extérieurs.

Le Logement du Pays de Vizille se charge de la démolition d'un bâtiment existant et réalise la construction de:

— 25 logements locatifs, 1 local alimentaire et les stationnements,

— 28 logements en accession, les stationnements et les aménagements extérieurs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK24
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le Foyer de l'Isère-Isalis et Le Logement du Pays de Vizille — LPV initient un projet de construction mixte pour la construction de 77 logements et la démolition d'un bâtiment de 7 logements:

Le Foyer de l'Isère-Isalis réalise:

— la construction de 24 logements en accession, les stationnements et les aménagements extérieurs.

Le Logement du Pays de Vizille se charge de la démolition d'un bâtiment existant et réalise la construction de:

— 25 logements locatifs, 1 local alimentaire et les stationnements,

— 28 logements en accession, les stationnements et les aménagements extérieurs.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Un mémoire technique (selon le cadre du mémoire technique joint en annexe)qui comprendra:

— une lettre de motivation: 20 points,

— références en projets similaires: 30 points,

— références dans la construction environnementale et énergétique: 30 points,

— compétences et moyens: 20 points.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— lettre de candidature DC1,

— déclaration du candidat DC2,

— jugement(s) prononçant le redressement judiciaire,

— certificats de qualification professionnelle en rapport avec la prestation demandée,

— une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclarations de chiffres d'affaire,

— attestation d'assurance responsabilité civile et décennale souscrite auprès d'un assureur solvable en cours de validité pour chaque membre de l'équipe.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.

— référence professionnelle et capacité technique — références requises,

— références en projets similaires,

— moyens humains et matériels.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Architecte inscrit à l'ordre du jour.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.pluralis-habitat.fr

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Lyon
67 rue Servient
Lyon
69433
Frankrijk
Telefoon: +33 472607012
Fax: +33 472607238
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019