Diensten - 193661-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Leyland: Servers

2019/S 081-193661

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Progress Housing Group
Sumner House, 21 King Street
Leyland
PR25 2LW
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Natalie Nolan
Telefoon: +44 1772450949
E-mail: nnolan@progressgroup.org.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.progressgroup.org.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.progressgroup.org.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=235bb08e-aa65-e911-80f7-005056b64545
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=235bb08e-aa65-e911-80f7-005056b64545
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Server and Storage Refresh

Referentienummer: DN398603
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Progress Housing Group (PHG) are in the process of replacing their Hitachi SAN storage and HP Blade server environment due to this now reaching the end of is useful life. This tender is for the full replacement of this hardware, and software support maintenance, updates and any upgrades to be included. Following the installation of the hardware, Progress Housing IT want to make a change to the Citrix XenDesktop environment in the way desktops are delivered. The 7 non-persistent desktop images will need to be delivered through Citrix Machine Creation Services (MCS) and changed from Provisioning Server (PVS). The It department will require assistance in this installing and configuring the servers, installing the software, setting up the processes for deliver and moving the existing images and in readying our base Windows 10 desktop for testing the new MCS environment.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Progress Housing Group are a Housing Association, managing 11 000 homes across the UK delivering housing related services for over 20 years. The main office is based in Leyland in Lancashire, the Group employ around 600 staff across 4 main office buildings, 3 in Leyland and one in Lytham St Annes, as well as another office in Leeds and satellite offices in Lincoln, Boston and Grantham. The main offices above are linked by point to point circuits and the smaller offices in Leeds and Lincoln all connect to the Groups Citrix XenDesktop environment over the internet using Netscaler gateways.

Progress Housing Group (PHG) are in the process of replacing their Hitachi SAN storage and HP Blade server environment due to this now reaching the end of is useful life. This tender is for the full replacement of this hardware, and software support maintenance, updates and any upgrades to be included.

Following the installation of the hardware, Progress Housing IT want to make a change to the Citrix XenDesktop environment in the way desktops are delivered. The 7 non-persistent desktop images will need to be delivered through Citrix Machine Creation Services (MCS) and changed from Provisioning Server (PVS). The It department will require assistance in this installing and configuring the servers, installing the software, setting up the processes for deliver and moving the existing images and in readying our base Windows 10 desktop for testing the new MCS environment.

Contract term;

The contract will be on a fixed 5 year term with an option to extend the maintenance on the solution annually thereafter.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Electronic Portal.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Progress Housing Group
Sumner House, 21 King Street
Leyland
PR25 2LW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1772450949
E-mail: nnolan@progressgroup.org.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019