Diensten - 193667-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Corfu: Diensten voor ophalen van vuilnis

2019/S 081-193667

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dimos Kerkyras
Leoforos Alexandras 6A, Marasleio
Kerkyra
491 32
Griekenland
Contactpersoon: Dimos Kerkyras - Tmima Promitheion
Telefoon: +30 2661362799-781
E-mail: promithion@corfu.gov.gr
Fax: +30 2661025555
NUTS-code: EL622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.corfu.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αχιλλείων - Παρελίων - Παλαιοκαστριτών - Φαιάκων.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 405 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL622
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 405 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019