Diensten - 193678-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Softwareprogrammering en -advies

2019/S 081-193678

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oficiul Național al Registrului Comerțului
14942091
Bulevardul Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3
Bucureşti
030837
Roemenië
Contactpersoon: Valentin Vladu
Telefoon: +40 213160809
E-mail: valentin.vladu@onrc.ro
Fax: +40 213160808
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.onrc.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Implementarea unei platforme IT de procesare a datelor la nivelul ONRC

Referentienummer: 1494209120184CP108513
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Implementarea unei platforme IT de procesare a datelor la nivelul ONRC, prin prestarea de servicii implementare si punere in functiune (analiza/proiectare/dezvoltare/testare/instalare/configurare/instruire), livrarea de infrastructura HW, software si amenajare spatiu tehnic, conform caietului de sarcini.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor.

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 (douăzeci).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 23 433 409.95 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30210000
30211300
48820000
48900000
72240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul ORCT Bucuresti din Intrarea Sectorului nr. 1, sector 3, Bucuresti si Oficiului National al Registrului Comertului din Bulevardul Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Implementarea unui sistem Informatic (platforma IT de procesare a datelor la nivelul ONRC), prin prestarea de servicii implementare si punere in functiune (analiza/proiectare/dezvoltare/testare/instalare/configurare/instruire), livrarea de infrastructura hardware (servere, statii de lucru, rack-uri, switch-uri, echipament de stocare etc.), software si amenajare spatiu tehnic. Informatii detaliate se regasesc in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Experiența profesională a personalului. / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 11 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 10 / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 9 / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 8 / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 7 / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 6 / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 5 / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 4 / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 3 / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 2 / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Capabilități soluție tehnică — subcriteriul 1 / Weging: 2.5
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiectul „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” – cod SMIS 10851... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Cerinta nr. 1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei, Oficiul Registrului Comerţului/actul constitutiv al operatorului economic;

3) După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

4) După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Cerinta nr. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016. Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta in sectiunea „Formulare", se va depune de catre toti ofertantii odata cu DUAE. Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului:

— Valentina Burdescu — Director general,

— Anca Daniela Safta — Director general adjunct,

— Elena Cerasela Brănescu — Director general adjunct,

— Georgeta Balan — Director Directia economica,

— Bogdan Mihail Burdescu — Director Directia Contencios,

— Gabriel Condesteanu — Director IT,

— Danut Florian Tiparu,

— Gabriela Aura Mihai,

— Alexandru Adrian Albinet,

— Oana Mihaela Stefu,

— Valentin Vladu,

— Stefanel Ivan,

— Sorin Bores Seredenciuc,

— Ioan Marginean,

— Olivia Badea,

— Cristina Halip,

— Dumitru Deaconu.

Nota. In cazul in care oferta este depusa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Numai pentru contractele de achiziții publice de servicii: în perioada de referință, operatorul economic a furnizat următoarele servicii principale de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiență de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. Operatorul economic trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani a prestat servicii și a livrat produse similare, in valoare cumulată de minim de 10 000 000 RON, fara TVA, la nivelul a unuia sau mai multor contracte. Prin servicii și produse similare se înteleg:

1) Servicii de dezvoltare și implementare sistem informatic pentru care s-au parcurs minim următoarele etape: analiza și proiectare, personalizare/configurare/instalare și servicii de testare;

2) Livrarea și instalarea de echipamente hardware de tip server, storage, switch;

3) Livrarea și instalarea de produse software.

Precizari. Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care autoritatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului limita stabilit pentru depunerea ofertei, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii economici care au prezinta dovada finalizarii contractatelor de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor si stabilirea astfel a unei noi date, nu pot conduce in mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experienta lui similara este situata in afara perioadei de 3 ani raportate la noua data limita de depunere a ofertelor, atat timp cat acesta, la data initial stabilita în anuntul de participare, indeplinea cerinta, asa cum a fost aceasta solicitata. In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie leu-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.

Proportia de subcontractare. În cazul în care ofertantul are subcontractanți, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților si datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridica partea/părțile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Răspunderea contractantului, in ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica, nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea contractului (exprimata in lei fara TVA), beneficiarul, obiectul detaliat, perioada de livrare, data si numarul documentului de receptie/certificatului constatator, calitatea ofertantului in contract, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si daca este cazul, eventualele prejudicii. Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea/prestarea efectivă a produselor/serviciilor din DUAE. Pentru a-şi demonstra capacitatea de a furniza aplicaţii software, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că aplicaţiile dezvoltate şi implementate au fost recepţionate, respectiv au fost/sunt funcţionale. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română. Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei, se vor prezenta de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.

În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractanţilor, subcontractantul/subcontractanții vor completa în mod corespunzător direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de achiziție publică, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă și il vor semna electronic cu semnatura electronica extinsa, prin importarea/exportarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație. Subcontract. pe ale căror capacități ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp și angajamentul ferm. Subcontractantul precizează în DUAE toate informatiile care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, atunci aceştia vor prezenta DUAE doar în scopul demonstr. neîncadrării în motivele de excludere. Ofertantul va prezenta acordul de subcontractare (modelul orientativ din sectiunea „Formulare") și DUAE incluzând informațiile cu privire la existența subcontractării, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului SEAP. Documentele justificative care probează cele asumate în acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câstigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret. Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul „pretul ofertei" (fiind factorul cu ponderea cea mai mare). Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate, se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul „Capabilitati solutie tehnica". Daca si dupa aceasta exista egalitate, se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul „Experiența profesionala a personalului". Daca si dupa aceasta deparajare exista egalitate, se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului". In cazul in care persista egalitatea, pentru departajare autoritatea va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin. (1) art. 136 din HG nr. 395/2016. Conform Notificarii ANAP nr. 247/6.9.2016 (transmisa si operatorului economic sub nr. 253/6.9.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatia de atribuire/raspunsurile formulate în cazul desfasurarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra în SEAP https://sicap-prod.e-licitatie.ro ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016. Orice comunicare, solicitare, informare si altele asemenea vor fi transmise in scris prin SEAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Direcția contencios a Oficiului Național al Registrului Comerțului
Bulevardul Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3
București
030837
Roemenië
Telefoon: +40 213160809
E-mail: onrc@onrc.ro
Fax: +40 213137434

Internetadres: www.onrc.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019