Diensten - 193687-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Pointe-à-Pitre: Diensten voor advies inzake reclame

2019/S 081-193687

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Comité du tourisme des Îles Guadeloupe
Comité du tourisme des Îles de Guadeloupe, 5 square de la Banque, BP 555
Pointe-à-Pitre
97166
Frankrijk
E-mail: y.guiheneuf@lesilesdeguadeloupe.com
NUTS-code: FRY10

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lesilesdeguadeloupe.com/tourisme/fr-fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.eguadeloupe.com/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=5532&orgAcronyme=ega1w

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eguadeloupe.com/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=5532&orgAcronyme=ega1w
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.eguadeloupe.com/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=5532&orgAcronyme=ega1w
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tourisme

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre pour «accompagnement en communication»

Referentienummer: MP- ARC / 01 /19/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet de sélectionner un prestataire qui est en mesure d'accompagner le CTIG dans les différentes missions de communication interne et externe de l'institution.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79341100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY10
Voornaamste plaats van uitvoering:

Guadeloupe.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation a pour objet de sélectionner un prestataire qui est en mesure d'accompagner le CTIG dans les différentes missions de communication interne et externe de l'institution. Ces prestations comprennent l'accompagnement en communication dont notamment:

— construction de l'identité de l'entreprise,

— développement de l'image de la destination,

— défense de la réputation de l'entreprise ou de la destination,

— déploiement des stratégies relationnelles,

— politique d'édition,

— communication sur événementiel,

— rédaction des outils et supports de communication institutionnels interne et externe,

— accompagnement dans la réalisation du rapport d'activité.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de sa notification, renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, soit une durée maximale de 2 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— le formulaire DC1 «Lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants» dûment complété, daté et signé par la personne habilitée à engager le candidat,

— le formulaire DC2 «Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement»,

— pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat et extrait Kbis de moins de 3 mois (ou équivalent pour les professionnels non-inscrits au RCS ou pour le(s) candidat(s) étrangers justificatif leur régularité au regard de leurs lois fiscales et financières),

— lorsque le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés,

— en cas de sous-traitance, le formulaire «DC4 — déclaration de sous-traitance» dûment complété, daté et signé.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de la Guadeloupe
6 rue Victor Hugues
Basse-Terre
97100
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr

Internetadres: http://guyane.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019