Diensten - 193689-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

2019/S 081-193689

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Banca d'Italia
Postadres: Via Nazionale 91
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00184
Land: Italië
E-mail: servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bancaditalia.it

Adres van het kopersprofiel: https://gareappalti.bancaditalia.it

I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici – filiale di Bologna

Referentienummer: G008/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50711000 Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 517 095.30 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITH55 Bologna
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 517 095.30 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019