Diensten - 193694-2019

25/04/2019    S81    - - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Γλυφάδα: Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων

2019/S 081-193694

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας
Β. Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34
Γλυφάδα
166 75
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Ελευθεριάδου
Τηλέφωνο: +30 2109602130
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kappa@glyfada.gr
Κωδικός NUTS: EL304

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.glyfada.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ., για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους» και «Υπηρεσίες μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η., για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους».

Αριθμός αναφοράς: ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1430
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55110000
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της παρούσας είναι το έργο «Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ., για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους» — Ομάδα Α.

Και «Υπηρεσίες μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η., για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους (ενδ. ποσού 60 000,00 EUR)» — Ομάδα Β.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 247 603.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε για την ομάδα Α, είτε για την ομάδα Β, είτε και για τις 2 ομάδες μαζί.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ., για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους.

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55110000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL304
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ομάδα Α’:

«Δαπάνες διανυκτέρευσης μελών Κ.Α.Π.Η. του Κ.Α.Π.ΠΑ., για επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους».

Το Κ.Α.Π.ΠΑ. θα διοργανώσει εκδρομή σε αρχαιολογικούς χώρους, με τουλάχιστον πέντε (5) διανυκτερεύσεις για ηλικιωμένους - μέλη του Κ.Α.Π.Η., σε τουριστικά θέρετρα, σε 2 γκρούπ των 400 ατόμων με πλήρη διατροφή (all inclusive) και σε παραθαλάσσια ξενοδοχεία 5 αστέρων.

Το Κ.Α.Π.ΠΑ. θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό, την προαναφερόμενη εργασία σε ανάδοχο που θα διαθέτει τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία, και ανάλογη εμπειρία, που είναι απαραίτητα, για την καλή εκτέλεσή του.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

α) μεταφορά με σύγχρονα τουριστικά λεωφορεία τελευταίας 5ετίας, με τεχνολογία κινητήρα Euro 5, με κλιματισμό, από και προς τα ξενοδοχεία·

β) εγκατάσταση σε ξενοδοχεία παραθαλάσσια 5 αστεριών·

γ) all inclusive (πλήρης διατροφή: πρωϊνό - δεκατιανό - μεσημεριανό - απογευματινό - βραδινό)·

δ) χρήση αίθουσας εκδηλώσεων για βραδιές μουσικής·

ε) χρήση πισίνας·

στ) μεταφορά σε αρχαιολογικούς, από τουριστικό λεωφορείο που θα διανυκτερεύει στο ξενοδοχείο εγκατάστασης των ηλικιωμένων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 199 360.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 15/09/2019
Λήξη: 30/10/2019
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, σύμφωνα με άρθρο 217 του Ν.4412/2016: «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» και το άρθρο 132, την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016: «Τροποποίηση συμβάσεων, κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια τής παρ. 4.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι προσφορές των υποψηφίων στον διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους, για 210 ημερολογιακές ημέρες για την ομάδα Α, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

«Υπηρεσίες μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η., για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους».

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60130000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL304
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ομάδα Β’:

«Υπηρεσίες μεταφοράς μελών Κ.Α.Π.Η., για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους».

Το Κ.Α.Π.ΠΑ. Δ. Γλυφάδας προτίθεται να μεταφέρει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. με τουριστικά λεωφορεία (50 - 52 θέσεων), για θαλάσσια μπάνια, θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους (έως 200, 350 και άνω των 400 χλμ.).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 48 243.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, σύμφωνα με άρθρο 217 του Ν.4412/2016: «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» και το άρθρο 132, την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016: «Τροποποίηση συμβάσεων, κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις, κατά την έννοια τής παρ. 4.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους, για τριακόσιες ενενήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες για την ομάδα Β, από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως περιγράφεται στους όρους της διακήρυξης.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/05/2019
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 31/05/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού - Ε. Δ. Δ.), εφαρμοζομένων (κατά τα λοιπά) των κείμενων διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (εφεξής Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aeppprocurement.gr
Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (εφεξής Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aeppprocurement.gr
Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/04/2019