Diensten - 193696-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Campobasso: Kasdiensten

2019/S 081-193696

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regione Molise — Servizio Centrale Unica di Committenza
Via XXIV Maggio 130
Campobasso
86100
Italië
Contactpersoon: Vedi sezione VI.3) Informazioni complementari
Telefoon: +39 0874429810
E-mail: regionemolise@cert.regione.molise.it
Fax: +39 0874429845
NUTS-code: ITF22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regione.molise.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.regione.molise.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php/bandi
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php/bandi
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Centrale unica di committenza
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di tesoreria della Regione Molise, con potenziale estensione agli enti del sistema Regione Molise e ad altri enti — C.I.G. 784239878E

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servizio di tesoreria della Regione Molise, con potenziale estensione agli enti del sistema Regione Molise e ad altri enti, come meglio descritto nei conferenti capitolato speciale e disciplinare.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di tesoreria della Regione Molise, con potenziale estensione agli enti del sistema Regione Molise e ad altri enti, come meglio descritto nei conferenti capitolato speciale e disciplinare.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Durata: tre (3) anni, salvo proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del Codice., con riserva di ricorrere all’art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016 per un ulteriore periodo di 3 anni.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Durata: tre (3) anni, salvo proroga tecnica ex art. 106, comma 11, del Codice., con riserva di ricorrere all’art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016 per un ulteriore periodo di 3 anni.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Via XXIV Maggio 130, 86100 Campobasso.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Sono ammessi i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega come dettagliato nel Disciplinare di gara.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Informazioni complementari presso il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Regione Molise - dott.ssa Marilina Di Domenico, tel. +39 08744291, e-mail marilina.didomenico@regione.molise.it.

Al fine di partecipare alla gara, gli operatori economici, a pena di esclusione, devono presentare la propria offerta telematica tramite la piattaforma MoliseE-procurement.

L’appalto è finanziato con fondi della Regione Molise.

Altre eventuali informazioni: si rimanda al Disciplinare di gara e al capitolato speciale.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale amministrativo regionale per il Molise
Via San Giovanni s.n.c.
Campobasso
86100
Italië
Telefoon: +39 08744891
E-mail: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 087464768
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019