Diensten - 193701-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Heerhugowaard: Brandverzekeringen

2019/S 081-193701

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Heerhugowaard
56658398
Parelhof 1
Heerhugowaard
1703 EZ
Nederland
Contactpersoon: Tessa Feller
Telefoon: +31 725414151
E-mail: tenderdesk@raetsheren.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.heerhugowaard.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/41ad304871f02783cb0322487b16b5e8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/41ad304871f02783cb0322487b16b5e8
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brandverzekering Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Brandverzekering ten behoeve van Gemeente Heerhugowaard (perceel 1) en Gemeente Langedijk (perceel 2).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: brandverzekering Gemeente Heerhugowaard

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL328
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Per perceel wordt een brandverzekeringsovereenkomst aangegaan voor een periode van 36 maanden, met doorlopende verlengingsmogelijkheid van telkens 36 maanden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het Programma van Eisen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 01/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Voor beide looptijd opties geldt een doorlopende verlengingsmogelijkheid van telkens 36 maanden, op basis van wederzijdse opzegbaarheid na iedere driejaarstermijn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De aanbesteding kent een tweetal opties op basis van looptijd:

— optie 1: een 36 maanden termijn tegen vaste premie

— optie 2: een 36 maanden termijn op basis van meerjaarsclausule (80 %)

Voor meer informatie wordt verwezen naar het Aanbestedingsdocument (in het bijzonder hoofdstuk 4 en 8) alsmede het Programma van Eisen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: brandverzekering Gemeente Langedijk

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL328
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Per perceel wordt een brandverzekeringsovereenkomst aangegaan voor een periode van 36 maanden, met doorlopende verlengingsmogelijkheid van telkens 36 maanden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het Programma van Eisen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 01/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Voor beide looptijd opties geldt een doorlopende verlengingsmogelijkheid van telkens 36 maanden, op basis van wederzijdse opzegbaarheid na iedere driejaarstermijn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De aanbesteding kent een tweetal opties op basis van looptijd:

— optie 1: een 36 maanden termijn tegen vaste premie

— optie 2: een 36 maanden termijn op basis van meerjaarsclausule (80 %)

Voor meer informatie wordt verwezen naar het Aanbestedingsdocument (in het bijzonder hoofdstuk 4 en 8) alsmede het Programma van Eisen.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uitsluitingsgronden 2.86 en 2.87

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Wft-vergunning

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 01/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:10

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 601
Haarlem
2003 RP
Nederland
Telefoon: +31 886991600
E-mail: Noord-Holland@om.nl
Fax: +31 886990150

Internetadres: http://www.om.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 601
Haarlem
2003 RP
Nederland
Telefoon: +31 886991600
E-mail: Noord-Holland@om.nl
Fax: +31 886990150

Internetadres: http://www.om.nl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 601
Haarlem
2003 RP
Nederland
Telefoon: +31 886991600
E-mail: Noord-Holland@om.nl
Fax: +31 886990150

Internetadres: http://www.om.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019