Diensten - 193704-2019

25/04/2019    S81

Finland-Ruovesi: Makelaarsdiensten

2019/S 081-193704

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ruoveden kunta
Nationaal identificatienummer: 0152842-1
Postadres: Ruovedentie 30
Plaats: Ruovesi
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: 34600
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@ruovesi.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ruovesi.fi/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ruoveden Asunnot Oy
Nationaal identificatienummer: 0152774-4
Postadres: Ruovedentie 30
Plaats: Ruovesi
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Postcode: 34600
Land: Finland
E-mail: paula.raivio@ruovesi.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ruovesi.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vuokra-asunnot/10363
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kiinteistönhoidon ja isännöinin palvelut Ruovedelle

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70000000 Makelaarsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 612 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kiinteistönhoitoa ja siivousta koskeva sopimus

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70330000 Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 272 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Kahden (2) vuoden määräaikainen sopimuskausi pyritään aloittamaan 1.1.2020 kiinteistönhoitoa koskevassa osa-alueessa. Määräajan päätyttyä sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevena ilman eri ilmoitusta.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Isännöintipalveluita ja vuokra-asukashallinnointia koskeva sopimus

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70300000 Makelaarsdiensten op honorarium- of contractbasis
70130000 Verhuur van onroerend goed in eigen beheer
70311000 Verhuur of verkoop van gebouwen voor bewoning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 340 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Kahden (2) vuoden määräaikainen sopimuskausi pyritään aloittamaan 1.1.2020 isännöintiä koskevassa osa-alueessa. Määräajan päätyttyä sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana ilman eri ilmoitusta.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019