Diensten - 193705-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reclamediensten

2019/S 081-193705

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Polskie Radio Spółka Akcyjna
al. Niepodległości 77/85
Warszawa
00-977
Polen
Contactpersoon: Karolina Nowak vel Nowakowska
Telefoon: +48 226459621
E-mail: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl
Fax: +48 226453957
NUTS-code: PL91

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.prsa.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://polskieradio.logintrade.net/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://polskieradio.logintrade.net/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: działalność polegająca na produkcji programów wraz z ich nadawaniem

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reklama Polskiego Radia na autobusach

Referentienummer: BZP.B5.17.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi reklamowej polegającej na ekspozycji reklam Polskiego Radia na miejskich autobusach, obejmującej następujące działania:

1) druk oraz montaż reklam na tyłach autobusów tzw. „Fullback” tylna burta i/lub szyba i lub dolna burta (zwanych dalej „powierzchnią reklamową”) zgodnie z projektem graficznym przesłanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza łączenie formatów w ramach jednego miasta, jednak z zastrzeżeniem, że reklama Polskiego Radia S.A. będzie jedyna na danym pojeździe.

2) ekspozycję materiałów reklamowych,

3) stały monitoring, serwisowanie materiałów reklamowych na powierzchni reklamowej, w tym dokonywanie niezbędnych napraw,

4) raportowanie przebiegu ekspozycji do Zamawiającego,

5) demontaż i utylizację materiałów reklamowych po okresie ekspozycji

W następujących miastach/aglomeracjach Polski: Warszawa, GOP, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Lublin, Łódź.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi reklamowej polegającej na ekspozycji reklam Polskiego Radia na miejskich autobusach, obejmującej następujące działania:

1) druk oraz montaż reklam na tyłach autobusów tzw. „Fullback” tylna burta i/lub szyba i lub dolna burta (zwanych dalej „powierzchnią reklamową”) zgodnie z projektem graficznym przesłanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza łączenie formatów w ramach jednego miasta, jednak z zastrzeżeniem, że reklama Polskiego Radia S.A. będzie jedyna na danym pojeździe,

2) ekspozycję materiałów reklamowych,

3) stały monitoring, serwisowanie materiałów reklamowych na powierzchni reklamowej, w tym dokonywanie niezbędnych napraw,

4) raportowanie przebiegu ekspozycji do Zamawiającego,

5) demontaż i utylizację materiałów reklamowych po okresie ekspozycji w następujących miastach/aglomeracjach Polski: Warszawa, GOP, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Lublin, Łódź.

Zamawiający poprzez miejskie autobusy rozumie autobusy, których dysponentami są:

1) w Warszawie - Zarząd Transportu Miejskiego,

2) w GOP - Zarząd Transportu Metropolitalnego,

3) w Trójmieście - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,

4) we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i Łodzi - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Zamawiający wymaga realizacji ww. usług w kampaniach reklamowych 14 lub 28 dniowych w wybranym przez Zamawiającego terminie w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty o której mowa w § 1 ust. 2 Wzoru umowy przeznaczonej przez Polskie Radio na realizację niniejszego zamówienia.

Planowana liczba kampanii - od 1 (jednej) do 5 (pięciu). Każda kampania posiadać będzie swój indywidualny, co najmniej jeden, a maksymalnie 10, projektów graficznych. Poprzez kampanię Zamawiający rozumie jednorazowe zlecenie Zamawiającego podczas 24 miesięcy obowiązywania umowy.

Zamawiający informuję że:

1) minimalny nakład materiałów reklamowych do każdej kampanii to 50 szt.

2) wskazane powyżej wartości są szacunkowym zapotrzebowaniem w okresie trwania umowy. Podane wielkości są szacunkowymi wielkościami i służą tylko określeniu średniej wielkości usługi. Wskazane informacje nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji wskazanego zakresu. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości wynajmu nośników będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych powyżej.

3) Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminach planowanych kampanii reklamowych z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

4) Wykonawca zapewni dokumentację fotograficzną każdej kampanii reklamowej przesłaną niezwłocznie po jej zakończeniu do Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy. 11.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13)-22) ustawy, wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są przedłożyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia, będący oświadczeniem własnym wykonawców. Informacje zawarte w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) stanowić będą wstępny dowód, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Składając jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), wykonawcy zobowiązani są wypełnić część II sekcję A i B, część III sekcję A, B, C i D. Podane sekcje należy wypełnić w zakresie wskazanym w formularzu JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Załącznik nr 4 do SIWZ zawiera formularz JEDZ w pliku xml. Formularz JEDZ, jako ESPD dostępny jest w serwisie eESPD. Bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl.

Wytyczne dotyczące złożenia JEDZ zostały zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ.

11.2. Poza oświadczeniem własnym, złożonym na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 11.1 SIWZ wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

11.2.1. wypełniony formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,

11.2.2. dowód wniesienia wadium – w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż wskazane w pieniądzu;

11.2.3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w którym należy określić zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

B. Wymagane do złożenia po otwarciu ofert

11.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie, wskazanej w pkt. 3.1. SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

C. Wymagane do złożenia na żądanie Zamawiającego

11.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów aktualnych na dzień złożenia:

11.4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

11.4.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

11.4.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

22. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

22.1. Wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i przedłożenia dowodu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, zgodnie z wymogami pkt. 21 SIWZ. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy składa się w oryginale w formie pisemnej.

22.2. Dodatkowo po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:40
Plaats:

Sesja otwarcia ofert, jest jawna i dokonana będzie w obecności osób i wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, w którym upływa termin składania ofert, do Zamawiającego, al. Niepodległości 77/85, Warszawa, POLSKA, sala 302 konferencyjna (budynek O-1 tzw. „stary budynek”) o godzinie 12:40

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

15.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

15.2 Wadium wpłaca/wnosi się przed upływem terminu składania ofert w formach (w zależności od wyboru wykonawcy) wskazanych w pkt. 15.2 SIWZ:

21.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy w formach (w zależności od wyboru Wykonawcy) wskazanych w pkt. 21.1.1 SIWZ:

11.5. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, których dotyczy dokument wskazany w pkt. 11.4.1 SIWZ, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w odniesieniu do tych osób składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14) i 21), wydany przez organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której przedmiotowy dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, wykonawca zastępuje go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument powinien być również wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 11.4.1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13), 14) i 21) ustawy. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Wykonawca składa również oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.4.2 SIWZ–11.4.3 SIWZ. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Niniejsze dokumenty muszą być również wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.

11.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców:

11.7.1. wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia i wskazania pełnomocnika, stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy, uprawniającego pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i określającego zakres tego umocowania,

11.7.2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13)–22) ustawy jednolity europejski dokument zamówienia, o którym mowa w pkt. 11.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w pkt. 11.1 SIWZ oraz instrukcją i wytycznymi zawartymi w Załącznik nr 6 do SIWZ,

11.7.3. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie wskazanym w pkt. 11.3 SIWZ, przedkłada oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

11.7.4. w ww. przypadku Zamawiający wezwie do złożenia dok. 11.4.1 SIWZ–11.4.3 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

24.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Prawo do wniesienia środków ochrony prawnej przysługuje na zasadach określonych w Dziale VI ustawy.

24.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł On zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania w sposób inny niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przesłania rzeczonej informacji.

24.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

24.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 24.2 SIWZ i 24.7 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.9. Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w pkt. 24.6 SIWZ–24.8 SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

24.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

24.11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

24.12. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019