Diensten - 193714-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Prusice: Diensten voor ophalen van vuilnis

2019/S 081-193714

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Prusice
Nationaal identificatienummer: 931935106
Postadres: ul. Rynek 1
Plaats: Prusice
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 55-110
Land: Polen
Contactpersoon: Dorota Muszczak
E-mail: d.muszczak@prusice.pl
Telefoon: +48 713126224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bip.prusice.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.bip.prusice.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.prusice.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości w części zamieszkałych z terenu Gminy Prusice oraz z Pun

Referentienummer: ZP.271.1.4.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na:

a) odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą z terenu Gminy Prusice oraz ich zagospodarowanie tj. odzysk lub unieszkodliwianie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

b) odbieraniu odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK), zlokalizowanym na terenie Gminy Prusice.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 694 444.44 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Prusice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć przez cały okres świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia każdą nieruchomość zamieszkałą, jednorodzinną w:

1) odpowiednią ilość i rodzaj worków (w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków) z folii przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów tj:

a) kolor niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury o pojemności 120 l z napisem „Papier”, półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,04 mm;

b) kolor żółty – do gromadzenia odpadów metalu, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, o pojemności 120 l z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,04mm;

c) kolor brązowy - do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów o pojemności 120 l z napisem „Bio” półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,05 mm;

d) kolor zielony - do gromadzenia odpadów szkła, w tym bezbarwnego i kolorowego, o pojemności 120 l z napisem „Szkło” półprzezroczysty, wykonany z folii polietylenowej LDPE o minimalnej grubości 0,06 mm;

Szacunkowa ilość worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którą Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie wyposażać właścicieli nieruchomości w ramach powierzonego zadania wynosi łącznie około:

— niebieski - Papier – 30 000 szt,

— żółty – Metale i tworzywa sztuczne – 60 000 szt,

— brązowy – Bio – 60000 szt,

— zielony – Szkło - 40 000 szt.

Dopuszcza się zmianę ilości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów +/- 20 %.

3. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych przewidziana jest selektywna zbiórka odpadów, głównie w systemie kontenerowym. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości wielorodzinnych w pojemniki w odpowiednim kolorze o pojemności min. 660 l do gromadzenia odpadów:

a) metali i tworzyw sztucznych,

b) papieru i makulatury,

c) szkła

d) biodegradowalnych.

4. Wykonawca wyposaża budynki użyteczności publicznej, takie jak: świetlice wiejskie, place zabaw oraz boiska sportowe ORLIK na terenie gminy Prusice w pojemniki lub stojaki wyposażone w worki, do zbiórki odpadów komunalnych na następujące frakcje odpadów: zmieszane odpady komunalne, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz papier.

5. Wykonawca zobowiązany jest również, w przypadku potrzeby (np. uszkodzenia pojemnika lub dostawienia kolejnego) doposażyć nieruchomości wielorodzinne w pojemniki do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki muszą być nieuszkodzone i sprawne technicznie.

6.Wykonawca jest zobowiązany do odbioru całej masy odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości gromadzonych:

— w sposób nieselektywny – zmieszanych odpadów komunalnych, zbieranych w pojemnikach/kontenerach oraz workach przeznaczonych na odpady komunalne (tzw. nadwyżka) składowanych obok pojemnika w dniu jego odbioru,

— w sposób selektywny – segregowanych odpadów komunalnych, zbieranych w pojemnikach/workach.

7. Wykonawca zobowiązany jest także do odbioru odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych w skutek przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów (odpady leżące w odległości do 1 m od pojemnika). Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usługi również w przypadku kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony, w przypadku złych warunków atmosferycznych, z powodu prowadzonych remontów dróg czy w przypadku gdy nieruchomości będą oddalone od głównej drogi dojazdowej. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przeprowadzenie dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Sposób wykazywania przez wykonawcę masy odebranych odpadów / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 694 444.44 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem o wartości nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług w a zakres powyższych zamówień będzie obejmował odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Prusice.

Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze wzoru umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł)

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 5 % wartości umowy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Prusice, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

b) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Z zastrzeżeniem pkt 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

1) dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Prusice, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

2) zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub umowa z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500 000,00 PLN,

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku - ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, a w przypadku uznania oferty za najwyżej ocenioną po uprzednim wezwaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie VII SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Z zastrzeżeniem pkt 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

3) dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN,

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie określa się minimalnych standardów

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Wzór umowy znajduje się w części C Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.2.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 Pzp. 3. Zamawiający określił zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawień której dokonano wyboru Wykonawcy w punkcie XXV SIWZ.4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Kierowców samochodów odbierających odpady, b) Pracowników obsługujących samochody odbierające odpady. Szczegółowe zasady zostały określone w punkcie III.5) SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Za pośrednictwem dedykowanej aplikacji w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Rynek 1 55-110 Prusice, pokój nr 15, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.3.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Kwiecień 2020

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy). Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach przewidzianych na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp

Z zastrzeżeniem pkt VII.2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejPostępu
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019