Diensten - 193717-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 081-193717

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kansallisgalleria
Nationaal identificatienummer: 0800570-3
Postadres: Kaivokatu 2–4 C
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00100
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@kansallisgalleria.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kansallisgalleria.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/kansallisgalleria
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.esourcing2.fi/prod/Account/Logon
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kansallisgallerian HR-järjestelmä ja palkkahallinnon palvelut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Kansallisgallerian HR-järjestelmäratkaisu, joka kattaa myös työajanseurannan järjestelmän, sekä palkkahallinnon palvelut. Hankittavan HR-järjestelmäratkaisun tulee olla hankintayksikön tarpeisiin käyttövalmis palveluna toimitettava HR-järjestelmä.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110 Loonadministratiediensten
48400000 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
48450000 Software voor tijdregistratie of human reousrces
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on Kansallisgallerian HR-järjestelmäratkaisu ja hankintayksikölle tuotettava palkkahallinnon palvelu.

Hankittavan HR-järjestelmäratkaisun tulee olla hankintayksikön tarpeisiin käyttövalmis palveluna toimitettava HR-järjestelmä.

HR-järjestelmän hankinnassa tavoitteena on hankkia Kansallisgallerian henkilöstöhallintoa hyvin tukeva ja palveleva järjestelmäkokonaisuus, jonka avulla voidaan erityisesti kehittää ja joustavoittaa henkilöstöhallinnon prosesseja, sujuvoittaa ja tehostaa esimiestyöskentelyä sekä parantaa mittaamista ja raportointia.

Palkkahallinnon hankinnassa tavoitteena on hankkia ulkoistetun palkkahallinnon palvelut, jonka avulla varmistetaan luotettava, toimintavarma, oikea-aikainen ja ammattitaitoinen palkkahallintoprosessi. Palkkahallinnon tulevalta kumppanilta odotetaan palkkahallintoprosessien sparraamista ja kehittävää otetta.

Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen suunniteltu vähimmäiskesto on 48 kk palvelujen tuotannon aloittamisesta.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen suunniteltu vähimmäiskesto on 48 kk palvelujen tuotannon aloittamisesta.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ks. hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-129353
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tarjousasiakirjat ovat saatavilla osoitteessa

https://www.esourcing2.fi/prod/Account/Logon

Saadakseen hankinta-asiakirjat tarjoajan tulee kirjautua palveluun. Kirjautumista varten tarjoajan tulee rekisteröityä osoitteessa

https://www.esourcing2.fi/prod/dist/signup/supplier/kansallisgalleria

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019