Diensten - 193725-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Toruń: Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles

2019/S 081-193725

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasta Toruń
Wały gen. Sikorskiego 8
Toruń
87-100
Polen
Contactpersoon: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Telefoon: +48 566118742
E-mail: wp@um.torun.pl
Fax: +48 566118636
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.torun.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Referentienummer: 49/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71250000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.

Część 1: Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu SP nr 34 przy ul. Włocławskiej 239 w Toruniu

Część 2: Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu SP nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu

Część 3: Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu SP nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu

Część 4: Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu ZSIŚ przy ul. Batorego 43-49 w Toruniu

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu SP nr 34 przy ul. Włocławskiej 239 w Toruniu, POLSKA

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Miasta Toruń

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn zadania pn.: „Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu SP nr 34 przy ul. Włocławskiej 239 w Toruniu”

2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia;

— zakres dokumentacji projektowej obejmuje zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy o długości przekraczającej 50 m, stanowiących drogę ewakuacyjną, zgodnie z § 243 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz inne zabezpieczenia wynikające z wydanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej postanowienia znak MZ.5580.76.3.2015 z dnia 4.9.2015 r.,

— dostosowanie do przepisów p.poż. należy wykonać zgodnie z Decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej znak MR 5580-74/3/08 z dnia 28.4.2008 r. oraz postanowieniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej znak MZ.5580.76.3.2015 z dnia 4.9.2015 r. (stanowiącymi załącznik do SIWZ),

— do zakresu prac projektowych należy inwentaryzacja obiektu w zakresie wymaganym do wykonania projektu,

— w ramach prac projektowych należy przewidzieć także udział w spotkaniach o charakterze prelegenta oraz wykonać prezentację multimedialną wykonanych opracowań,

— do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów,

— do celów poglądowych zamieszczono do SIWZ rzuty w formacie dwg (oprac. wyk. przez NEOEnergetyka sp. z o.o. Warszawa, data oprac.: styczeń 2018 r.).

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego oraz informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagana),

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna),

3) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

4) kosztorys inwestorski - wersja elektroniczna (format pdf i ath),

5) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych,

6) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,

7) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (AutoCAD 2008).

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1) wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych,

2) dostarczenie mapy ewidencji terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów,

3) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne m. in. decyzję o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego],

4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, na zasadach opisanych w § wzoru 8 umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 91
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, określonych w SIWZ, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż termin określony dla zamówienia podstawowego a cena nie może przekroczyć 5 656,76 PLN netto.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Kryteria oceny złożonych ofert.

a) cena oferty – 60 %

b) okres rękojmi w miesiącach – 40 % nie krócej niż 36 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesięcy.

2. Wadium w wysokości: 170 PLN powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu SP nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Miasta Toruń

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn zadania pn. „Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu SP nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu”.

2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

— zakres dokumentacji projektowej obejmuje zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy o długości przekraczającej 50 m, stanowiących drogę ewakuacyjną, zgodnie z § 243 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),

— dostosowanie do przepisów p. poż. należy wykonać zgodnie z Decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej znak MZ 5580-99-3/11 z dnia 18.10.2011 r. (stanowiącą załącznik do SIWZ),

— do zakresu prac projektowych należy inwentaryzacja obiektu w zakresie wymaganym do wykonania projektu,

— w ramach prac projektowych należy przewidzieć także udział w spotkaniach o charakterze prelegenta oraz wykonać prezentację multimedialną wykonanych opracowań

— do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów,

— do celów poglądowych zamieszczono do SIWZ rzuty w formacie dwg (oprac. wyk. przez Goldman & White Line Architects, Poznań, data oprac.: listopad 2017 r.).

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego oraz informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagana),

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna),

3) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

4) kosztorys inwestorski - wersja elektroniczna (format pdf i ath),

5) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych,

6) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,

7) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (AutoCAD 2008).

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1) wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych,

2) dostarczenie mapy ewidencji terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów,

3) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne m. in. decyzję o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego],

4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, na zasadach opisanych w § wzoru 8 umowy.

5 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 91
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, określonych w SIWZ, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż termin określony dla zamówienia podstawowego a cena nie może przekroczyć 5 656,76 PLN netto.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Kryteria oceny złożonych ofert.

a) cena oferty – 60 %

b) okres rękojmi w miesiącach – 40 % nie krócej niż 36 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesięcy.

2. Wadium w wysokości: 170 PLN powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu SP nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Miasta Toruń

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn zadania pn. „Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu SP nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu.”

2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

— zakres dokumentacji projektowej obejmuje zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy o długości przekraczającej 50 m, stanowiących drogę ewakuacyjną, zgodnie z § 243 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),

— dostosowanie do przepisów p.poż. należy wykonać zgodnie z Decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej znak MR 5581-129-3/07 z dnia 28.11.2007 r. (stanowiącą załącznik do SIWZ),

— do zakresu prac projektowych należy inwentaryzacja obiektu w zakresie wymaganym do wykonania projektu,

— w ramach prac projektowych należy przewidzieć także udział w spotkaniach o charakterze prelegenta oraz wykonać prezentację multimedialną wykonanych opracowań,

— do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów,

— do celów poglądowych zamieszczono do SIWZ rzuty w formacie dwg (oprac. wyk. przez Pracownię Audytorską inż. Jacek Stępień, Ostrowiec Św., data oprac.: lipiec 2013 r.).

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego oraz informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagana),

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna),

3) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

4) kosztorys inwestorski - wersja elektroniczna (format pdf i ath),

5) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych,

6) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,

7) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (AutoCAD 2008).

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1) wykonanie mapy syt. - wys. w skali 1:500 do celów projektowych,

2) dostarczenie mapy ewidencji terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów,

3) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne m. in. decyzję o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego],

4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, na zasadach opisanych w § wzoru 8 umowy.

1.3.5 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 91
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, określonych w SIWZ, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż termin określony dla zamówienia podstawowego a cena nie może przekroczyć 5 656,76 PLN netto.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Kryteria oceny złożonych ofert.

a) cena oferty – 60 %

b) okres rękojmi w miesiącach – 40 % nie krócej niż 36 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesięcy.

2. Wadium w wysokości: 170 PLN powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu ZSIŚ przy ul. Batorego 43-49 w Toruniu

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Miasta Toruń

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn zadania pn. „Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu ZSIŚ przy ul. Batorego 43-49 w Toruniu.”

2.Okres dokumentacji projektowej obejmuje zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy o długości przekraczającej 50 m, stanowiących drogę ewakuacyjną,

— dostosowanie długości drogi ewakuacyjnej w budynku internatu do wymagań w § 256 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.),

— dostosowanie do przepisów p.poż. należy wykonać zgodnie z Decyzjami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: znak MR 5581-24/3/08 z dnia 8.7.2008 r. oraz znak MR-5580-59/3/08 z dnia 21.4.2008 r. (stanowiącymi załącznik do SIWZ),

— do zakresu prac projektowych należy inwentaryzacja obiektu w zakresie wymaganym do wykonania projektu,

— w ramach prac projektowych należy przewidzieć także udział w spotkaniach o charakterze prelegenta oraz wykonać prezentację multimedialną wykonanych opracowań,

— do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów,

— do celów poglądowych zamieszczono do SIWZ rzuty w formacie dwg (oprac. wyk. przez Satoris s.c. Toruń, oprac. z 2011 r.).

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1) wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego oraz informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagana),

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) + wersja elektroniczna (format pdf + wersja edytowalna),

3) przedmiar robót + wersja elektroniczna (format pdf i ath),

4) kosztorys inwestorski - wersja elektroniczna (format pdf i ath),

5) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, i innych,

6) inne opracowania niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji i uzyskania pozwolenia na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,

7) dokumentacja projektowa także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (AutoCAD 2008).

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1) wykonanie mapy syt. -wys. w skali 1 :500 do celów projektowych,

2) dostarczenie mapy ewidencji terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów,

3) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wymagane decyzje administracyjne m. in. decyzję o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane – do zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia [przygotowane przez Wykonawcę stosowne kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego],

4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową, na zasadach opisanych w § wzoru 8 umowy.

5 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 91
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, określonych w SIWZ, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż termin określony dla zamówienia podstawowego a cena nie może przekroczyć 5 656,76 PLN netto.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Kryteria oceny złożonych ofert.

a) cena oferty – 60 %

b) okres rękojmi w miesiącach – 40 % nie krócej niż 36 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesięcy.

2. Wadium w wysokości: 170 PLN powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Eventuele minimumeisen:

Dotyczy każdej części:

1) wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w sposób należyty co najmniej: dwie usługi obejmujące prace projektowe dotyczące obiektu kubaturowego (obiekt kubaturowy: budynek, któremu można przypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych) o wartości pracy projektowej nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto każda

2) wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalnościach:

— architektonicznej – min 1 osoba

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 1 osoba,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – min. 1 osoba.

Wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych specjalności.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają następujące warunki udziału.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składają z ofertą następujące dokumenty:

1) oryginał JEDZ w wersji elektronicznej,

2) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Inne dokumenty:

— oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od ....do .. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

— oświadczenie Wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców,

— dowód wniesienia wadium,

— formularz oferty.

Zamawiający, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

— Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m. przed upływem terminu składania ofert,

— Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— Wykaz usług.

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć wykonawca krajowy lub wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w punkcie 4.3.7- 4.3.10 SIWZ.

6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawia w odniesieniu podmiotów dokument wymieniony w pkt 4.3.1 SIWZ oraz oświadczenia o których mowa w pkt 4.3.2 oraz 4.3.3 SIWZ.

7. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

11. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno:

— wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność

Z przepisami ustawy,

— zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

— określać żądanie oraz

— wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.1. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w DUUE, a wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4.2. Wobec czynności innych niż określone w punkcie 18.4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego

Właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019