Diensten - 193727-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2019/S 081-193727

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
0201256-6
PL 3000
Helsinki
00099
Finland
Contactpersoon: Päivi Koskinen
Telefoon: +358 931086341
E-mail: paivi.koskinen@hel.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.edu.hel.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=235199&tpk=110b01ea-d02e-4d82-9ea6-aef79b6e0123
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Peruskoulujen henkilökohtaiset erityiskuljetukset ja Valteri-koulujen ryhmäkuljetukset lukuvuosina 2019– 2021

Referentienummer: Kasko 014-19/HEL2019 - 004968
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää tarjoustanne suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökohtaisista erityiskuljetuksista. Kuljetukset on jaettu 9 alueeseen, joista jokainen on erillinen hankinnan kohde. Henkilökohtainen kuljetus on tällä hetkellä 87 oppilaalla kaupungin peruskouluissa. Lisäksi kilpailutetaan valtion Valteri-koulujen Ruskiksen ja Skillan erityiskuljetukset. Valteri-koulu Ruskiksessa on tällä hetkellä 21 oppilasta, joista 18 käyttää pyörätuolia. Ruotsinkielisessä Skillassa ei ole tänä lukuvuonna ollut kuljetuksia. Valteri-koulujen kuljetukset toteutetaan ryhmäkuljetuksina.

Tarjottavan palvelun tulee olla liitteinä olevien palvelukuvauksien 1 ja 2 mukaisia.

Sopimusaika on kaksi (2) vuotta. Hankintaan liittyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

Tarjouksen voi antaa yhdestä, useasta tai kaikista hankinnan kohteesta.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alue 1, idän koulut

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Henkilökohtaisten erityiskuljetusten sisältö on kuvattu liitteessä 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alue 2, koillisen koulut

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helsinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Henkilökohtaisten erityiskuljetusten sisältö on kuvattu liitteessä 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alue 3, pohjoisen koulut

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Palvelun sisältö on esitetty liitteessä 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alue 4. etelä-keskisen koulut

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helsinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erityiskuljetusten sisältö on kuvattu liitteissä 1 ja 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alue 5, kaakon koulut

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helsinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Palvelun sisältö on esitetty liitteissä 1 ja 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Solakallion koulu

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helsinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Palvelun sisältö on kuvattu liitteessä 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sophie Mannerheimin koulu

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helsinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Palvelun sisältö on kuvattu liitteessä 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ruotsinkieliset koulut, henkilökohtaiset kuljetukset

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helsinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Henkilökohtaisten erityiskuljetusten sisältö on kuvattu liitteessä 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valteri-koulut

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Helsinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Palvelun sisältö on kuvattu liitteessä 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää tilaaja.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019