Diensten - 193728-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Toezicht op de bouwplaats

2019/S 081-193728

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Dúbravská cesta 14
Bratislava-mestská časť Karlova Ves
841 04
Slovakije
Contactpersoon: Mária Domianová
Telefoon: +421 258311121
E-mail: maria.domianova@ndsas.sk
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ndsas.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://josephine.proebiz.com/sk/tender/3391/summary
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://josephine.proebiz.com/sk/tender/3391/summary
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3)

Referentienummer: 60302/19/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71521000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Účelom Diela je výstavba úseku Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území, zvýšenie kapacity cestného ťahu, zabezpečenie vyššej dopravnej funkcie, vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou - ako aj z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy ako aj z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo a životné prostredie. Prepojenie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Kapušany - Giraltovce zabezpečí výstavba tohto úseku rýchlostnej cesty, čím sa zabezpečí odľahčenie dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov, a vložením mimoúrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Prešov - sever zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy z cesty I/68 z centrálnej mestskej zóny ako aj priame napojenie cesty I/68 na D1 a R4. Ide o stavbu rýchlostnej cesty R4 v úseku severného obchvatu mesta Prešov v navrhovanej kategórii R 24,5/100 s funkciou vylúčenia tranzitnej dopravy vedenej v súčasnosti v prieťahu Prešovom. Stavba sa nachádza na území Prešovského kraja v okrese Prešov v katastrálnom území sídiel Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš. Stavba zahrňuje vlastný objekt rýchlostnej cesty R4 v kategórii R 24,5/100, preložku cesty I/68, mimoúrovňovú križovatku Prešov - sever (R4 x I/68), tunel Bikoš a s ním spojené stavebné objekty a technológie, mostné objekty, kanalizácia a s ňou súvisiace technické riešenia, informačný systém a vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 980 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Predmetná líniová stavba je vedená katastrálnymi územiami Prešov, Malý Šariš, Veľký Šariš. Je umiestnená v okrese Prešov v Prešovskom kraji.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Účelom Diela je výstavba úseku Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území, zvýšenie kapacity cestného ťahu, zabezpečenie vyššej dopravnej funkcie, vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou - ako aj z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy ako aj z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo a životné prostredie. Prepojenie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Kapušany - Giraltovce zabezpečí výstavba tohto úseku rýchlostnej cesty, čím sa zabezpečí odľahčenie dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov, a vložením mimoúrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Prešov - sever zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy z cesty I/68 z centrálnej mestskej zóny ako aj priame napojenie cesty I/68 na D1 a R4. Ide o stavbu rýchlostnej cesty R4 v úseku severného obchvatu mesta Prešov v navrhovanej kategórii R 24,5/100 s funkciou vylúčenia tranzitnej dopravy vedenej v súčasnosti v prieťahu Prešovom. Stavba sa nachádza na území Prešovského kraja v okrese Prešov v katastrálnom území sídiel Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš. Stavba zahrňuje vlastný objekt rýchlostnej cesty R4 v kategórii R 24,5/100, preložku cesty I/68, mimoúrovňovú križovatku Prešov - sever (R4 x I/68), tunel Bikoš a s ním spojené stavebné objekty a technológie, mostné objekty, kanalizácia a s ňou súvisiace technické riešenia, informačný systém a vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 980 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1899
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Doplňujúce informácie k bodu II.1.6) Informácie o častiach

Povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:

Činnosť stavebného dozoru na stavbe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3)" je komplexná riadiaco-kontrolná činnosť na stavbe ako celku. Bez narušenia tejto kontinuity a súhrnného pohľadu na stavbu ako celku z pohľadu technického (jednotné postupy), časového (nadväznosť harmonogramu), ale aj finančného (súhrnné financovanie) nie je možné efektívne riadiť postup výstavby. Z uvedených dôvodov nie je reálna možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti.

2. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7)

Trvanie zmluvy:

Predpokladaná lehota poskytovania služby je 1899 dní a pozostáva z nasledovných lehôt:

— Lehota výstavby Diela, na ktorom má Dodávateľ poskytovať služby je 1340 kalendárnych dní,

— Predpokladaná doba poskytovania služieb pred začatím realizácie Diela je 14 dní,

— Lehota na oznámenie vád je 365 dní,

— Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy STD je 180 dní.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1. Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 zákona v spojení s § 152 zákona.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona - že nie je v reštrukturalizácii, predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 3 mesiace.

5. Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako 3 mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:

— predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo

— doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.

6. Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. a 5. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla, na preukázanie splnenia podmienok účasti môže predložiť takýto doklad. V tomto prípade obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1. tejto časti podmienok účasti uchádzačov.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/04/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, zasadačka na 1. poschodí.

Otvárania ponúk v sídle verejného obstarávateľa sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk zastúpení štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Uchádzač sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, originálom / úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia / výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra. Poverený zástupca sa preukáže aj originálom plnej moci / úradne overenou kópiou.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (verejná reverzná súťaž).

2/ Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com.

Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch vo Zväzku 1 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 100 000,00 EUR (slovom: stotisíc EUR). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 20 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 súťažných podkladov.

5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 31 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 súťažných podkladov.

6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019