Diensten - 193740-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Groningen: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 081-193740

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Veiligheidsregio Groningen
59229381
Sontweg 10
Groningen
9723 AT Groningen
Nederland
Contactpersoon: Kirsten de Jong
Telefoon: +31 651713475
E-mail: KdeJong@alpha-adviesbureau.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.alpha-adviesbureau.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=118679

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=118679
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=118679
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=118679
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakonderhoud

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft een Europese Openbare Aanbesteding voor het afsluiten van een overeenkomst m.b.t. Schoonmaakonderhoud voor Veiligheidsregio Groningen. De opdracht bestaat uit:

— reguliere schoonmaak (het dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud)

— Vloeronderhoud

— Reiniging van dakgoten

— Gevelreiniging

— Legionellabeheer

— Glasbewassing

— Het aanvullen/bijvullen van sanitaire voorzieningen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stad en Provincie Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud voor Veiligheidsregio Groningen omvat:

• Reguliere schoonmaak; het dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud;

• Vloeronderhoud;

• Reiniging van dakgoten;

• Gevelreiniging;

• Legionellabeheer;

• Glasbewassing;

• Het aanvullen/bijvullen van sanitaire voorzieningen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 31/10/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Maximaal tweemaal verlengen met 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Locaties waar nu schoonmaakonderhoud op een andere wijze wordt verricht, kunnen in de toekomst worden toegevoegd aan deze overeenkomst.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie Negometrix.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie Negometrix.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor informatie over de schouw, zie Negometrix.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord Nederland
Groningen
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019